大悲咒全文网

无量寿经注音

无量寿经注音

juǎn shàng

卷上

wǒ wén rú shì: yī shí,fú zhù wáng shè chéng qí dū jué shān zhōng,yǔ dà bǐ qiū zhòng wàn èr qiān rén jù,yī qiè dà shèng shén tōng yǐ dá,qí míng yuē: zūn zhě le běn jìzūn zhě zhèng yuànzūn zhě zhèng yǔzūn zhě dà hàozūn zhě rén xiánzūn zhě lí gòuzūn zhě míng wénzūn zhě shàn shízūn zhě jù zúzūn zhě niú wángzūn zhě yōu lóu pín luó jiā yèzūn zhě jiā yé jiā yèzūn zhě nà tí jiā yèzūn zhě mó hē jiā yèzūn zhě shè lì fúzūn zhě dà mù jiān liánzūn zhě jié bīn nàzūn zhě dà zhùzūn zhě dà jìng zhìzūn zhě mó hē zhōu nàzūn zhě mǎn yuàn zizūn zhě lí zhāngzūn zhě liú guànzūn zhě jiān fúzūn zhě miàn wángzūn zhě yì chéngzūn zhě rén xìngzūn zhě jiā lèzūn zhě shàn láizūn zhě luó yúnzūn zhě ā nán,jiē rú sī děng shàng shǒu zhě yě。yòu yǔ dà chéng zhòng pú sà jù: pǔ xián pú sàmiào dé pú sàcí shì pú sà děng,cǐ xián jié zhōng yī qiè pú sà。yòu xián hù děng shí liù zhèng shì: shàn sī yì pú sàxìn huì pú sàkōng wú pú sàshén tōng huá pú sàguāng yīng pú sàhuì shàng pú sàzhì chuáng pú sàjì gēn pú sàyuàn huì pú sàxiāng xiàng pú sàbǎo yīng pú sàzhōng zhù pú sàzhì xíng pú sàjiě tuō pú sà,jiē zūn pǔ xián dà shì zhī dé,jù zhū pú sà wú liàng xíng yuàn,ān zhù yī qiè gōng dé zhī fǎ,yóu bù shí fāng,xíng quán fāng biàn,rù fó fǎ cáng,jiū jìng bǐ àn。yú wú liàng shì jiè xiàn chéng děng jué。chù dōu shù tiān,hóng xuān zhèng fǎ。shě bǐ tiān gōng,jiàng shén mǔ tāi,cóng yòu xié shēng,xiàn xíng qī bù,guāng míng xiǎn yào,pǔ zhào shí fāng wú liàng fó tǔ,liù zhǒng zhèn dòng,jǔ shēng zì chēng:" wú dāng yú shì wèi wú shàng zūn。" shìfàn fèng shì,tiān rén guī yǎng。shì xiàn suàn jì wén yì shè yù,bó zōng dào shù,guàn liàn qún jí。yóu yú hòu yuán,jiǎng wǔ shì yì。xiàn chù gōng zhōng sè wèi zhī jiān。jiàn lǎobìngsǐ,wù shì fēi cháng。qì guó cái wèi,rù shān xué dào。fúchéngbái mǎbǎo guānyīng luò,qiǎn zhī lìng hái。shě zhēn miào yī ér zhe fǎ fú,tì chú xū fà,duān zuò shù xià,qín kǔ liù nián,xíng rú suǒ yīng。xiàn wǔ zhuó shā,suí shùn qún shēng。shì yǒu chén gòu,mù yù jīn liú,tiān àn shù zhī,dé pān chū chí。líng qín yì cóng,wǎng yì dào chǎng,jí xiáng gǎn zhēng,biǎo zhāng gōng zuò。āi shòu shī cǎo,fū fú shù xià,jiā fū ér zuò。fèn dà guāng míng,shǐ mó zhī zhī。mó lǜ guān shǔ ér lái bī shì,zhì yǐ zhì lì,jiē lìng xiáng fú。dé wēi miào fǎ,chéng zuì zhèng jué。shì fàn qí quàn,qǐng zhuǎn fǎ lún。yǐ fú yóu bù,fú hǒu ér hǒu,kòu fǎ gǔchuī fǎ luózhí fǎ jiànjiàn fǎ chuángzhèn fǎ léiyào fǎ diànshù fǎ yǔyǎn fǎ shī,cháng yǐ fǎ yīn jué zhū shì jiān,guāng míng pǔ zhào wú liàng fó tǔ,yī qiè shì jiè liù zhǒng zhèn dòng,zǒng shè mó jiè,dòng mó gōng diàn,zhòng mó shè bù,mò bù guī fú。guāi liè xié wǎng,xiāo miè zhū jiàn。sàn zhū chén láo,huài zhū yù qiàn,yán hù fǎ chéng,kāi chǎn fǎ mén,xǐ zhuó gòu wū,xiǎn míng qīng bái。guāng róng fó fǎ,xuān liú zhèng huà。rù guó fēn wèi,huò zhū fēng shàn。zhù gōng déshì fú tiányù xuān fǎxiàn xīn xiào,yǐ zhū fǎ yào jiù liáo sān kǔ,xiǎn xiàn dào yì wú liàng gōng dé。shòu pú sà jì,chéng děng zhèng jué。shì xiàn miè dù,zhěng jì wú jí。xiāo chú zhū lòu,zhí zhòng dé běn,jù zú gōng dé,wēi miào nán liàng。yóu zhū fó guó,pǔ xiàn dào jiào。qí suǒ xiū xíng,qīng jìng wú huì。pì rú huàn shī,xiàn zhòng yì xiàng wèi nán wèi nǚ,wú suǒ bù biàn。běn xué míng liǎo,zài yì suǒ wéi。cǐ zhū pú sà yì fù rú shì。xué yī qiè fǎ,guàn zōng lǚ liàn。suǒ zhù ān dì,mí bù gǎn huà wú shù fó tǔ,jiē xī pǔ xiàn。wèi zēng màn zì,mǐn shāng zhòng shēng。rú shì zhī fǎ,yī qiè jù zú。pú sà jīng diǎn,jiū chàng yào miào。míng chēng pǔ zhì,dào yù shí fāng。wú liàng zhū fú xián gòng hù niàn。fú suǒ zhù zhě jiē yǐ dé zhù,dà shèng suǒ lì ér jiē yǐ lì。rú lái dào huà,gè néng xuān bù wèi zhū pú sà ér zuò dà shī。yǐ shén shēn chán huì kāi dǎo zhòng shēng,tōng zhū fǎ xìng,dá zhòng shēng xiàng,míng liǎo zhū guó gōng yǎng zhū fú。huà xiàn qí shēn,yóu rú diàn guāng,shàn xué wú wèi zhī wǎng,xiǎo le huàn huà zhī fǎ。huài liè mó wǎng,jiě zhū chán fù,chāo yuè shēng wényuán jué zhī dì,dé kōng wú xiāng wú yuàn sān mèi。shàn lì fāng biàn,xiǎn shì sān shèng,yú cǐ huà zhōng ér xiàn miè dù。yì wú suǒ zuò,yì wú suǒ yǒu,bù qǐ bù miè,dé píng děng fǎ,jù zú chéng jiù wú liàng zǒng chí bǎi qiān sān mèi。zhū gēn zhì huì,guǎng pǔ jì dìng,shēn rù pú sà fǎ cáng,dé fú huá yán sān mèi。xuān yáng yǎn shuō yī qiè jīng diǎn,zhù shēn dìng mén,xī dǔ xiàn zài wú liàng zhū fú。yī niàn zhī qǐng,wú bù zhōu biàn,jì zhū jù nán,zhū xián bù xián。fēn bié xiǎn shì zhēn shí zhī jì,dé zhū rú lái biàn cái zhī zhì,rù zhòng yán yīn,kāi huà yī qiè,chāo guò shì jiān zhū suǒ yǒu fǎ。xīn cháng dì zhù dù shì zhī dào,yú yī qiē wàn wù ér suí yì zì zài。wèi zhū shù lèi zuò bù qǐng zhī yǒu,hé fù qún shēng,wèi zhī zhòng dàn。shòu chí rú lái shén shēn fǎ cáng,hù fú zhǒng xìng,cháng shǐ bù jué。xìng dà bēimǐn zhòng shēngyǎn cí biànshòu fǎ yǎndù sān qùkāi shàn mén,yǐ bù qǐng zhī fǎ shī zhū lí shù,rú chún xiào zhī zǐ ài jìng fù mǔ,yú zhū zhòng shēng shì ruò zì jǐ。yī qiè shàn běn jiē dù bǐ àn,xī huò zhū fú wú liàng gōng dé,zhì huì shèng míng bù kě sī yì,rú shì zhī děng pú sàdà shì bù kě chēng jì,yī shí lái huì。ěr shí,shì zūn zhū gēn yuè yù,zī sè qīng jìng,guāng yán wēi wēi。zūn zhě ā nán chéng fú shèng zhǐ,jí cóng zuò qǐ,piān tǎn yòu jiān,cháng guì hé zhǎng ér bái fó yán:" jīn rì shì zūn zhū gēn yuè yù,zī sè qīng jìng,guāng yán wēi wēi,rú míng jìng jìng,yǐng chàng biǎo lǐ,wēi róng xiǎn yào chāo jué wú liàng,wèi cháng zhān dǔ shū miào rú jīn。wéi rán dà shèng,jīn rì shì xióng zhù zhū fú suǒ zhù,jīn rì shì yǎn zhù dǎo shī zhī xíng,jīn rì shì yīng zhù zuì shèng zhī dào,jīn rì tiān zūn xíng rú lái zhī dé,qùláixiàn zài fú fú xiāng niàn,dé wú jīn fú niàn zhū fú yé?hé gù wēi shén guāng guāng nǎi ěr?zhū tiān jiào rǔ lái wèn fú yé?zì yǐ huì jiàn wèn wēi yán hū?" ā nán bái fó:" wú yǒu zhū tiān lái jiào wǒ zhě,zì yǐ suǒ jiàn wèn sī yì ěr。" fú yán:" shàn zāi,ā nán!suǒ wèn shén kuài,fā shēn zhì huì zhēn miào biàn cái,mǐn niàn zhòng shēng wèn sī huì yì。rú lái yǐ wú jìn dà bēi jīn āi sān jiè,suǒ yǐ chū xìng yú shì,guāng chǎn dào jiào,yù zhěng jì qún méng,huì yǐ zhēn shí zhī lì。wú liàng yì jié nàn zhí nán jiàn,yóu líng ruì huá,shí shí nǎi chū。jīn suǒ wèn zhě duō suǒ ráo yì,kāi huà yī qiè zhū tiānrén mín。ā nán dāng zhī: rú lái zhèng jué,qí zhì nán liàng,duō suǒ dǎo yù,huì jiàn wú ài,wú néng è jué。yǐ yī cān zhī lì néng zhù shòu mìng yì bǎi qiān jié,wú shù wú liàng fù guò yú cǐ。zhū gēn yuè yù,bù yǐ huǐ sǔn,zī sè bù biàn,guāng yán wú yì。suǒ yǐ zhě hé?rú lái dìng huì,jiū chàng wú jí,yú yī qiè fǎ ér dé zì zài。ā nán dì tīng!jīn wèi rǔ shuō。" duì yuē:" wéi rán,yuàn lè yù wén。" fú gào ā nán:" nǎi wǎng guò qù jiǔ yuǎn wú liàng bù kě sī yì wú yāng shù jié,dìng guāng rú lái xìng chū yú shì,jiào huà dù tuō wú liàng zhòng shēng,jiē lìng dé dào,nǎi qǔ miè dù。cì yǒu rú lái míng yuē guāng yuǎn,cì míng yuè guāng,cì míng zhān tán xiāng,cì míng shàn shān wáng,cì míng xū mí tiān guān,cì míng xū mí děng yào,cì míng yuè sè,cì míng zhèng niàn,cì míng lí gòu,cì míng wú zhe,cì míng lóng tiān,cì míng yè guāng,cì míng ān míng dǐng,cì míng bù dòng dì,cì míng liú lí miào huá,cì míng liú lí jīn sè,cì míng jīn cáng,cì míng yán guāng,cì míng yán gēn,cì míng dì zhǒng,cì míng yuè xiàng,cì míng rì yīn,cì míng jiě tuō huá,cì míng zhuāng yán guāng míng,cì míng hǎi jué shén tōng,cì míng shuǐ guāng,cì míng dà xiāng,cì míng lí chén gòu,cì míng shě yàn yì,cì míng bǎo yán,cì míng miào dǐng,cì míng yǒng lì,cì míng gōng dé chí huì,cì míng bì rì yuè guāng,cì míng rì yuè liú lí guāng,cì míng wú shàng liú lí guāng,cì míng zuì shàng shǒu,cì míng pú tí huá,cì míng yuè míng,cì míng rì guāng,cì míng huá sè wáng,cì míng shuǐ yuè guāng,cì míng chú chī míng,cì míng dù gài xíng,cì míng jìng xìn,cì míng shàn sù,cì míng wēi shén,cì míng fǎ huì,cì míng luán yīn,cì míng shī zǐ yīn,cì míng lóng yīn,cì míng chǔ shì,rú cǐ zhū fú jiē xī yǐ guò。ěr shí,cì yǒu fú míng shì zì zài wángrú láiyìng gòngděng zhèng juémíng xíng zúshàn shìshì jiān jiěwú shàng shìdiào yù zhàng fūtiān rén shīfú shì zūn。shí yǒu guó wáng wén fó shuō fǎ,xīn huái yuè yù,xún fā wú shàng zhèng zhēn dào yì,qì guó juān wáng,xíng zuò shā mén,hào yuē fǎ cáng。gāo cái yǒng zhé,yǔ shì chāo yì,yì shì zì zài wáng rú lái suǒ,qǐ shǒu fú zú,yòu rào sān zā,cháng guì hé zhǎng,yǐ sòng zàn yuē:

我闻如是:一时,佛住王舍城耆阇崛山中,与大比丘众万二千人俱,一切大圣神通已达,其名曰:尊者了本际、尊者正愿、尊者正语、尊者大号、尊者仁贤、尊者离垢、尊者名闻、尊者善实、尊者具足、尊者牛王、尊者优楼频螺迦叶、尊者伽耶迦叶、尊者那提迦叶、尊者摩诃迦叶、尊者舍利弗、尊者大目犍连、尊者劫宾那、尊者大住、尊者大净志、尊者摩诃周那、尊者满愿子、尊者离鄣、尊者流灌、尊者坚伏、尊者面王、尊者异乘、尊者仁性、尊者嘉乐、尊者善来、尊者罗云、尊者阿难,皆如斯等上首者也。又与大乘众菩萨俱:普贤菩萨、妙德菩萨、慈氏菩萨等,此贤劫中一切菩萨。又贤护等十六正士:善思议菩萨、信慧菩萨、空无菩萨、神通华菩萨、光英菩萨、慧上菩萨、智幢菩萨、寂根菩萨、愿慧菩萨、香象菩萨、宝英菩萨、中住菩萨、制行菩萨、解脱菩萨,皆遵普贤大士之德,具诸菩萨无量行愿,安住一切功德之法,游步十方,行权方便,入佛法藏,究竟彼岸。于无量世界现成等觉。处兜术天,弘宣正法。舍彼天宫,降神母胎,从右胁生,现行七步,光明显耀,普照十方无量佛土,六种震动,举声自称:“吾当于世为无上尊。”释、梵奉侍,天人归仰。示现算计文艺射御,博综道术,贯练群籍。游于后园,讲武试艺。现处宫中色味之间。见老、病、死,悟世非常。弃国财位,入山学道。服、乘、白马、宝冠、璎珞,遣之令还。舍珍妙衣而著法服,剃除须发,端坐树下,勤苦六年,行如所应。现五浊刹,随顺群生。示有尘垢,沐浴金流,天案树枝,得攀出池。灵禽翼从,往诣道场,吉祥感征,表章功祚。哀受施草,敷佛树下,跏趺而坐。奋大光明,使魔知之。魔率官属而来逼试,制以智力,皆令降伏。得微妙法,成最正觉。释梵祈劝,请转法轮。以佛游步,佛吼而吼,扣法鼓、吹法螺、执法剑、建法幢、震法雷、曜法电、澍法雨、演法施,常以法音觉诸世间,光明普照无量佛土,一切世界六种震动,总摄魔界,动魔宫殿,众魔慑怖,莫不归伏。掴裂邪网,消灭诸见。散诸尘劳,坏诸欲堑,严护法城,开阐法门,洗濯垢污,显明清白。光融佛法,宣流正化。入国分卫,获诸丰膳。贮功德、示福田、欲宣法、现欣笑,以诸法药救疗三苦,显现道意无量功德。授菩萨记,成等正觉。示现灭度,拯济无极。消除诸漏,植众德本,具足功德,微妙难量。游诸佛国,普现道教。其所修行,清净无秽。譬如幻师,现众异像为男为女,无所不变。本学明了,在意所为。此诸菩萨亦复如是。学一切法,贯综缕练。所住安谛,靡不感化无数佛土,皆悉普现。未曾慢恣,愍伤众生。如是之法,一切具足。菩萨经典,究畅要妙。名称普至,道御十方。无量诸佛咸共护念。佛所住者皆已得住,大圣所立而皆已立。如来道化,各能宣布为诸菩萨而作大师。以甚深禅慧开导众生,通诸法性,达众生相,明了诸国供养诸佛。化现其身,犹如电光,善学无畏之网,晓了幻化之法。坏裂魔网,解诸缠缚,超越声闻、缘觉之地,得空无相无愿三昧。善立方便,显示三乘,于此化终而现灭度。亦无所作,亦无所有,不起不灭,得平等法,具足成就无量总持百千三昧。诸根智慧,广普寂定,深入菩萨法藏,得佛华严三昧。宣扬演说一切经典,住深定门,悉睹现在无量诸佛。一念之顷,无不周遍,济诸剧难,诸闲不闲。分别显示真实之际,得诸如来辩才之智,入众言音,开化一切,超过世间诸所有法。心常谛住度世之道,于一切万物而随意自在。为诸庶类作不请之友,荷负群生,为之重担。受持如来甚深法藏,护佛种性,常使不绝。兴大悲、愍众生、演慈辩、授法眼、杜三趣、开善门,以不请之法施诸黎庶,如纯孝之子爱敬父母,于诸众生视若自己。一切善本皆度彼岸,悉获诸佛无量功德,智慧圣明不可思议,如是之等菩萨、大士不可称计,一时来会。尔时,世尊诸根悦豫,姿色清净,光颜巍巍。尊者阿难承佛圣旨,即从座起,偏袒右肩,长跪合掌而白佛言:“今日世尊诸根悦豫,姿色清净,光颜巍巍,如明镜净,影畅表里,威容显耀超绝无量,未常瞻睹殊妙如今。唯然大圣,我心念言:‘今日世尊住奇特之法,今日世雄住诸佛所住,今日世眼住导师之行,今日世英住最胜之道,今日天尊行如来之德,去、来、现在佛佛相念,得无今佛念诸佛耶?何故威神光光乃尔?’”于是世尊告阿难曰:“云何阿难!诸天教汝来问佛耶?自以慧见问威颜乎?”阿难白佛:“无有诸天来教我者,自以所见问斯义耳。”佛言:“善哉,阿难!所问甚快,发深智慧真妙辩才,愍念众生问斯慧义。如来以无尽大悲矜哀三界,所以出兴于世,光阐道教,欲拯济群萌,惠以真实之利。无量亿劫难值难见,犹灵瑞华,时时乃出。今所问者多所饶益,开化一切诸天、人民。阿难当知:如来正觉,其智难量,多所导御,慧见无碍,无能遏绝。以一餐之力能住寿命亿百千劫,无数无量复过于此。诸根悦豫,不以毁损,姿色不变,光颜无异。所以者何?如来定慧,究畅无极,于一切法而得自在。阿难谛听!今为汝说。”对曰:“唯然,愿乐欲闻。”佛告阿难:“乃往过去久远无量不可思议无央数劫,锭光如来兴出于世,教化度脱无量众生,皆令得道,乃取灭度。次有如来名曰光远,次名月光,次名旃檀香,次名善山王,次名须弥天冠,次名须弥等曜,次名月色,次名正念,次名离垢,次名无著,次名龙天,次名夜光,次名安明顶,次名不动地,次名琉璃妙华,次名琉璃金色,次名金藏,次名炎光,次名炎根,次名地种,次名月像,次名日音,次名解脱华,次名庄严光明,次名海觉神通,次名水光,次名大香,次名离尘垢,次名舍厌意,次名宝炎,次名妙顶,次名勇立,次名功德持慧,次名蔽日月光,次名日月琉璃光,次名无上琉璃光,次名最上首,次名菩提华,次名月明,次名日光,次名华色王,次名水月光,次名除痴冥,次名度盖行,次名净信,次名善宿,次名威神,次名法慧,次名鸾音,次名师子音,次名龙音,次名处世,如此诸佛皆悉已过。尔时,次有佛名世自在王、如来、应供、等正觉、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊。时有国王闻佛说法,心怀悦豫,寻发无上正真道意,弃国捐王,行作沙门,号曰法藏。高才勇哲,与世超异,诣世自在王如来所,稽首佛足,右绕三匝,长跪合掌,以颂赞曰:

" guāng yán wēi wēi,wēi shén wú jí,rú shì yán míng,wú yǔ děng zhě。

“光颜巍巍,威神无极,如是炎明,无与等者。

rì yuè mó ní,zhū guāng yàn yào,jiē xī yǐn bì,yóu rú jù mò。

日月摩尼,珠光焰耀,皆悉隐蔽,犹如聚墨。

rú lái yán róng,chāo shì wú lún,zhèng jué dà yīn,xiǎng liú shí fāng。

如来颜容,超世无伦,正觉大音,响流十方。

jiè wén jīng jìn,sān mèi zhì huì,wēi dé wú lǚ,shū shèng xī yǒu。

戒闻精进,三昧智慧,威德无侣,殊胜希有。

shēn dì shàn niàn,zhū fó fǎ hǎi,qióng shēn jǐn ào,jiū qí yá dǐ。

深谛善念,诸佛法海,穷深尽奥,究其涯底。

wú míng yù nù,shì zūn yǒng wú,rén xióng shī zi,shén dé wú liàng。

无明欲怒,世尊永无,人雄师子,神德无量。

gōng xūn guǎng dà,zhì huì shēn miào,guāng míng wēi xiāng,zhèn dòng dà qiān。

功勋广大,智慧深妙,光明威相,震动大千。

yuàn wǒ zuò fú,qí shèng fǎ wáng,guò dù shēng sǐ,mí bù jiě tuō。

愿我作佛,齐圣法王,过度生死,靡不解脱。

bù shī diào yì,jiè rěn jīng jìn,rú shì sān mèi,zhì huì wèi shàng。

布施调意,戒忍精进,如是三昧,智慧为上。

wú shì dé fú,pǔ xíng cǐ yuàn,yī qiè kǒng jù,wèi zuò dà ān。

吾誓得佛,普行此愿,一切恐惧,为作大安。

jiǎ lìng yǒu fú,bǎi qiān yì wàn,wú liàng dà shèng,shù rú héng shā。

假令有佛,百千亿万,无量大圣,数如恒沙。

gōng yǎng yī qiè,sī děng zhū fú,bù rú qiú dào,jiān zhèng bù què。

供养一切,斯等诸佛,不如求道,坚正不却。

pì rú héng shā,zhū fú shì jiè,fù bù kě jì,wú shù shā tǔ。

譬如恒沙,诸佛世界,复不可计,无数刹土。

guāng míng xī zhào,biàn cǐ zhū guó,rú shì jīng jìn,wēi shén nán liàng。

光明悉照,遍此诸国,如是精进,威神难量。

lìng wǒ zuò fú,guó tǔ dì yī,qí zhòng qí miào,dào chǎng chāo jué。

令我作佛,国土第一,其众奇妙,道场超绝。

guó rú ní huán,ér wú děng shuāng,wǒ dāng mǐn āi,dù tuō yī qiè。

国如泥洹,而无等双,我当愍哀,度脱一切。

shí fāng lái shēng,xīn yuè qīng jìng,yǐ zhì wǒ guó,kuài lè ān yǐn。

十方来生,心悦清净,已至我国,快乐安隐。

xìng fú míng xìn,shì wǒ zhēn zhèng,fā yuàn yú bǐ,lì jīng suǒ yù。

幸佛明信,是我真证,发愿于彼,力精所欲。

shí fāng shì zūn,zhì huì wú ài,cháng lìng cǐ zūn,zhī wǒ xīn xíng。

十方世尊,智慧无碍,常令此尊,知我心行。

jiǎ shǐ shēn zhǐ,zhū kǔ dú zhōng,wǒ xíng jīng jìn,rěn zhōng bù huǐ。"

假使身止,诸苦毒中,我行精进,忍终不悔。”

fú gào ā nán:" fǎ cáng bǐ qiū shuō cǐ sòng yǐ,shì zūn!wǒ fā wú shàng zhèng jué zhī xīn,yuàn fú wèi wǒ guǎng xuān jīng fǎ。wǒ dāng xiū xíng,shè qǔ fó guó qīng jìng zhuāng yán wú liàng miào tǔ,lìng wǒ yú shì sù chéng zhèng jué,bá zhū shēng sǐ qín kǔ zhī běn。zhuāng yán fó tǔ,rǔ zì dāng zhī。fēi wǒ jìng jiè。wéi yuàn shì zūn,guǎng wéi fū yǎn zhū fú rú lái jìng tǔ zhī xíng。wǒ wén cǐ yǐ,dāng rú shuō xiū xíng,chéng mǎn suǒ yuàn。zhī qí gāo míng,zhì yuàn shēn guǎng,jí wéi fǎ cáng bǐ qiū ér shuō jīng yán: pì rú dà hǎi,yī rén dòu liàng,jīng lì jié shù,shàng kě qióng dǐ,dé qí miào bǎo。rén yǒu zhì xīn jīng jìn,qiú dào bù zhǐ,huì dāng kè guǒ,hé yuàn bù dé!yú shì shì zì zài wáng fú jí wéi guǎng shuō èr bǎi yī shí yì zhū fú shā tǔ,tiān rén zhī shàn è,guó tǔ zhī cū miào,yīng qí xīn yuàn,xī xiàn yǔ zhī。shí bǐ bǐ qiū,wén fú suǒ shuō yán jìng guó tǔ,jiē xī dǔ jiàn,qǐ fā wú shàng shū shèng zhī yuàn。qí xīn jì jìng,zhì wú suǒ zhe,yī qiè shì jiān wú néng jí zhě。jù zú wǔ jié,sī wéi shè qǔ zhuāng yán fó guó qīng jìng zhī xíng。" ā nán bái fó:" bǐ fó guó tǔ,shòu liàng jǐ hé?" fú yán:" qí fú shòu mìng sì shí èr jié。shí fǎ cáng bǐ qiū,shè qǔ èr bǎi yī shí yì zhū fú miào tǔ qīng jìng zhī xíng。rú shì xiū yǐ,yì bǐ fú suǒ,qǐ shǒu lǐ zú,rào fú sān zā,hé zhǎng ér zhù,wǒ yǐ shè qǔ zhuāng yán fó tǔ qīng jìng zhī xíng。yí zhī shì shí,fā qǐ yuè kě yī qiè dà zhòng。pú sà wén yǐ,xiū xíng cǐ fǎ,yuán zhì mǎn zú wú liàng dà yuàn。rú wǒ suǒ yuàn,dāng jù shuō zhī: shè wǒ dé fú,guó yǒu dì yùè guǐchù shēng zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén shòu zhōng zhī hòu,fù gèng sān è dào zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén bù xī zhēn jīn sè zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén xíng sè bù tóng yǒu hǎo chǒu zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén bù shí sù mìng,xià zhì zhī bǎi qiān yì nà yóu tā zhū jié shì zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén bù dé tiān yǎn,xià zhì jiàn bǎi qiān yì nà yóu tā zhū fó guó zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén bù dé tiān ěr,xià zhì wén bǎi qiān yì nà yóu tā zhū fú suǒ shuō,bù xī shòu chí zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén bù dé jiàn tā xīn zhì,xià zhì zhī bǎi qiān yì nà yóu tā zhū fó guó zhōng zhòng shēng xīn niàn zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén bù de shén zú,yú yī niàn qǐng,xià zhì bù néng chāo guò bǎi qiān yì nà yóu tā zhū fó guó zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén ruò qǐ xiǎng niàn tān jì shēn zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén bú zhù dìng jù bì zhì miè dù zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guāng míng yǒu xiàn liàng,xià zhì bù zhào bǎi qiān yì nà yóu tā zhū fó guó zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,shòu mìng yǒu xiàn liàng,xià zhì bǎi qiān yì nà yóu tā jié zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng shēng wén yǒu néng jì liáng,nǎi zhì sān qiān dà qiān shì jiè zhòng shēng xī chéng yuán jué,yú bǎi qiān jié xī gòng jì xiào,zhī qí shù zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén shòu mìng wú néng xiàn liàng,chú qí běn yuàn xiū duǎn zì zài,ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén nǎi zhì wén yǒu bù shàn míng zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,shí fāng shì jiè wú liàng zhū fú bù xī zī jiē chēng wǒ míng zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,shí fāng zhòng shēng zhì xīn xìn lè yù shēng wǒ guó,nǎi zhì shí niàn ruò bù shēng zhě,bù qǔ zhèng jué。wéi chú wǔ nì fěi bàng zhèng fǎ。shè wǒ dé fú,shí fāng zhòng shēng fà pú tí xīn,xiū zhū gōng dé,zhì xīn fā yuàn yù shēng wǒ guó,lín shòu zhōng shí,jiǎ lìng bù yǔ dà zhòng wéi rào xiàn qí rén qián zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,shí fāng zhòng shēng wén wǒ míng hào,xì niàn wǒ guó,zhí zhòng dé běn,zhì xīn huí xiàng yù shēng wǒ guó,bù guǒ suì zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén bù xī chéng mǎn sān shí èr dà rén xiāng zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,tā fāng fó tǔ zhū pú sà zhòng lái shēng wǒ guó,jiū jìng bì zhì yī shēng bǔ chù,chú qí běn yuàn zì zài suǒ huà,wèi zhòng shēng gù,bèi hóng shì kǎi,jī lěi dé běn dù tuō yī qiè,yóu zhū fó guó xiū pú sà xíng,gōng yǎng shí fāng zhū fú rú lái,kāi huà héng shā wú liàng zhòng shēng,shǐ lì wú shàng zhèng zhēn zhī dào,chāo chū cháng lún zhū dì zhī xíng,xiàn qián xiū xí pǔ xián zhī dé,ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng pú sà chéng fú shén lì gōng yǎng zhū fú,yī shí zhī qǐng,bù néng biàn zhì wú shù wú liàng yì nà yóu tā zhū fó guó zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng pú sà zài zhū fú qián xiàn qí dé běn,zhū suǒ qiú yù gōng yǎng zhī jù,ruò bù rú yì zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng pú sà bù néng yǎn shuō yī qiè zhì zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng pú sà bù dé jīn gāng nà luó yán shēn zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén yī qiē wàn wù,yán jìng guāng lì xíng sè shū tè,qióng wēi jí miào wú néng chēng liáng,qí zhū zhòng shēng,nǎi zhì dǎi dé tiān yǎn,yǒu néng míng liǎo biàn qí míng shù zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng pú sà nǎi zhì shǎo gōng dé zhě,bù néng zhī jiàn qí dào chǎng shù wú liàng guāng sègāo sì bǎi wàn lǐ zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng pú sà ruò shòu dú jīng fǎ fěng sòng chí shuō,ér bù dé biàn cái zhì huì zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng pú sà zhì huì biàn cái ruò kě xiàn liàng zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó tǔ qīng jìng,jiē xī zhào jiàn shí fāng yī qiè wú liàng wú shù bù kě sī yì zhū fú shì jiè,yóu rú míng jìng dǔ qí miàn xiàng,ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,zì dì yǐ shàng zhì yú xū kōng,gōng diàn lóu guān,chí liú huá shù,guó tǔ suǒ yǒu yī qiē wàn wù,jiē yǐ wú liàng zá bǎo bǎi qiān zhǒng xiāng ér gòng hé chéng,yán shì qí miào,chāo zhū tiān rén,qí xiāng pǔ xūn shí fāng shì jiè,pú sà wén zhě jiē xiū fú xíng,ruò bù rú shì,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,shí fāng wú liàng bù kě sī yì zhū fú shì jiè zhòng shēng zhī lèi,méng wǒ guāng míng chù qí shēn zhě,shēn xīn róu ruǎn,chāo guò tiān rén,ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,shí fāng wú liàng bù kě sī yì zhū fú shì jiè zhòng shēng zhī lèi,wén wǒ míng zì,bù dé pú sà wú shēng fǎ rěn zhū shēn zǒng chí zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,shí fāng wú liàng bù kě sī yì zhū fú shì jiè,qí yǒu nǚ rén wén wǒ míng zì,huān xǐ xìn lè,fā pú tí xīn,yàn wù nǚ shēn,shòu zhōng zhī hòu fù wèi nǚ xiàng zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,shí fāng wú liàng bù kě sī yì zhū fú shì jiè zhū pú sà zhòng wén wǒ míng zì,shòu zhōng zhī hòu,cháng xiū fàn xíng,zhì chéng fó dào,ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,shí fāng wú liàng bù kě sī yì zhū fú shì jiè zhū tiānrén mín,wén wǒ míng zì,wǔ tǐ tóu dì,qǐ shǒu zuò lǐ,huān xǐ xìn lè,xiū pú sà xíng,zhū tiānshì rén mò bù zhì jìng,ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiān rén yù de yī fú,suí niàn jí zhì,rú fú suǒ zàn yīng fǎ miào fú,zì rán zài shēn,yǒu qiú cái féng dǎo rǎn huàn zhuó zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng tiānrén suǒ shòu kuài lè bù rú lòu jìn bǐ qiū zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng pú sà suí yì yù jiàn shí fāng wú liàng yán jìng fó tǔ,yìng shí rú yuàn,yú bǎo shù zhōng jiē xī zhào jiàn,yóu rú míng jìng dǔ jiàn qí miàn xiàng,ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,tā fāng guó tǔ zhū pú sà zhòng,wén wǒ míng zì,zhì yú dé fú,zhū gēn quē lòu bù jù zú zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,tā fāng guó tǔ zhū pú sà zhòng,wén wǒ míng zì,jiē xī dǎi dé qīng jìng jiě tuō sān mèi,zhù shì sān mèi,yī fà yì qǐng,gōng yǎng wú liàng bù kě sī yì zhū fú shì zūn ér bù shī dìng yì,ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,tā fāng guó tǔ zhū pú sà zhòng,wén wǒ míng zì,shòu zhōng zhī hòu,shēng zūn guì jiā,ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,tā fāng guó tǔ zhū pú sà zhòng wén wǒ míng zì,huān xǐ yǒng yuè,xiū pú sà xíng,jù zú dé běn,ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,tā fāng guó tǔ zhū pú sà zhòng wén wǒ míng zì,jiē xī dǎi dé pǔ děng sān mèi,zhù shì sān mèi,zhì yú chéng fó,cháng jiàn wú liàng bù kě sī yì yī qiè zhū fú,ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,guó zhōng pú sà suí qí zhì yuàn suǒ yù wén fǎ,zì rán dé wén,ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,tā fāng guó tǔ zhū pú sà zhòng wén wǒ míng zì,bù jí dé zhì bù tuì zhuǎn zhě,bù qǔ zhèng jué。shè wǒ dé fú,tā fāng guó tǔ zhū pú sà zhòng wén wǒ míng zì,bù jí dé zhì dì yī rěn dì èr dì sān fǎ rěn,yú zhū fó fǎ bù néng jí dé bù tuì zhuǎn zhě,bù qǔ zhèng jué。fǎ cáng bǐ qiū shuō cǐ yuàn yǐ,bì zhì wú shàng dào,sī yuàn bù mǎn zú,shì bù chéng děng jué。

佛告阿难:“法藏比丘说此颂已,而白佛言:‘唯然,世尊!我发无上正觉之心,愿佛为我广宣经法。我当修行,摄取佛国清净庄严无量妙土,令我于世速成正觉,拔诸生死勤苦之本。’”佛告阿难:“时世自在王佛语法藏比丘:‘如所修行,庄严佛土,汝自当知。’比丘白佛:‘斯义弘深,非我境界。唯愿世尊,广为敷演诸佛如来净土之行。我闻此已,当如说修行,成满所愿。’尔时世自在王佛,知其高明,志愿深广,即为法藏比丘而说经言:譬如大海,一人斗量,经历劫数,尚可穷底,得其妙宝。人有至心精进,求道不止,会当克果,何愿不得!于是世自在王佛即为广说二百一十亿诸佛刹土,天人之善恶,国土之粗妙,应其心愿,悉现与之。时彼比丘,闻佛所说严净国土,皆悉睹见,起发无上殊胜之愿。其心寂静,志无所著,一切世间无能及者。具足五劫,思惟摄取庄严佛国清净之行。”阿难白佛:“彼佛国土,寿量几何?”佛言:“其佛寿命四十二劫。时法藏比丘,摄取二百一十亿诸佛妙土清净之行。如是修已,诣彼佛所,稽首礼足,绕佛三匝,合掌而住,白佛言:‘世尊!我已摄取庄严佛土清净之行。’佛告比丘:‘汝今可说,宜知是时,发起悦可一切大众。菩萨闻已,修行此法,缘致满足无量大愿。比丘白佛:‘唯垂听察,如我所愿,当具说之:设我得佛,国有地狱、饿鬼、畜生者,不取正觉。设我得佛,国中天人寿终之后,复更三恶道者,不取正觉。设我得佛,国中天人不悉真金色者,不取正觉。设我得佛,国中天人形色不同有好丑者,不取正觉。设我得佛,国中天人不识宿命,下至知百千亿那由他诸劫事者,不取正觉。设我得佛,国中天人不得天眼,下至见百千亿那由他诸佛国者,不取正觉。设我得佛,国中天人不得天耳,下至闻百千亿那由他诸佛所说,不悉受持者,不取正觉。设我得佛,国中天人不得见他心智,下至知百千亿那由他诸佛国中众生心念者,不取正觉。设我得佛,国中天人不得神足,于一念顷,下至不能超过百千亿那由他诸佛国者,不取正觉。设我得佛,国中天人若起想念贪计身者,不取正觉。设我得佛,国中天人不住定聚必至灭度者,不取正觉。设我得佛,光明有限量,下至不照百千亿那由他诸佛国者,不取正觉。设我得佛,寿命有限量,下至百千亿那由他劫者,不取正觉。设我得佛,国中声闻有能计量,乃至三千大千世界众生悉成缘觉,于百千劫悉共计校,知其数者,不取正觉。设我得佛,国中天人寿命无能限量,除其本愿修短自在,若不尔者,不取正觉。设我得佛,国中天人乃至闻有不善名者,不取正觉。设我得佛,十方世界无量诸佛不悉咨嗟称我名者,不取正觉。设我得佛,十方众生至心信乐欲生我国,乃至十念若不生者,不取正觉。唯除五逆诽谤正法。设我得佛,十方众生发菩提心,修诸功德,至心发愿欲生我国,临寿终时,假令不与大众围绕现其人前者,不取正觉。设我得佛,十方众生闻我名号,系念我国,植众德本,至心回向欲生我国,不果遂者,不取正觉。设我得佛,国中天人不悉成满三十二大人相者,不取正觉。设我得佛,他方佛土诸菩萨众来生我国,究竟必至一生补处,除其本愿自在所化,为众生故,被弘誓铠,积累德本度脱一切,游诸佛国修菩萨行,供养十方诸佛如来,开化恒沙无量众生,使立无上正真之道,超出常伦诸地之行,现前修习普贤之德,若不尔者,不取正觉。设我得佛,国中菩萨承佛神力供养诸佛,一食之顷,不能遍至无数无量亿那由他诸佛国者,不取正觉。设我得佛,国中菩萨在诸佛前现其德本,诸所求欲供养之具,若不如意者,不取正觉。设我得佛,国中菩萨不能演说一切智者,不取正觉。设我得佛,国中菩萨不得金刚那罗延身者,不取正觉。设我得佛,国中天人一切万物,严净光丽形色殊特,穷微极妙无能称量,其诸众生,乃至逮得天眼,有能明了辩其名数者,不取正觉。设我得佛,国中菩萨乃至少功德者,不能知见其道场树无量光色、高四百万里者,不取正觉。设我得佛,国中菩萨若受读经法讽诵持说,而不得辩才智慧者,不取正觉。设我得佛,国中菩萨智慧辩才若可限量者,不取正觉。设我得佛,国土清净,皆悉照见十方一切无量无数不可思议诸佛世界,犹如明镜睹其面像,若不尔者,不取正觉。设我得佛,自地以上至于虚空,宫殿楼观,池流华树,国土所有一切万物,皆以无量杂宝百千种香而共合成,严饰奇妙,超诸天人,其香普熏十方世界,菩萨闻者皆修佛行,若不如是,不取正觉。设我得佛,十方无量不可思议诸佛世界众生之类,蒙我光明触其身者,身心柔软,超过天人,若不尔者,不取正觉。设我得佛,十方无量不可思议诸佛世界众生之类,闻我名字,不得菩萨无生法忍诸深总持者,不取正觉。设我得佛,十方无量不可思议诸佛世界,其有女人闻我名字,欢喜信乐,发菩提心,厌恶女身,寿终之后复为女像者,不取正觉。设我得佛,十方无量不可思议诸佛世界诸菩萨众闻我名字,寿终之后,常修梵行,至成佛道,若不尔者,不取正觉。设我得佛,十方无量不可思议诸佛世界诸天、人民,闻我名字,五体投地,稽首作礼,欢喜信乐,修菩萨行,诸天、世人莫不致敬,若不尔者,不取正觉。设我得佛,国中天人欲得衣服,随念即至,如佛所赞应法妙服,自然在身,有求裁缝捣染浣濯者,不取正觉。设我得佛,国中天、人所受快乐不如漏尽比丘者,不取正觉。设我得佛,国中菩萨随意欲见十方无量严净佛土,应时如愿,于宝树中皆悉照见,犹如明镜睹见其面像,若不尔者,不取正觉。设我得佛,他方国土诸菩萨众,闻我名字,至于得佛,诸根缺陋不具足者,不取正觉。设我得佛,他方国土诸菩萨众,闻我名字,皆悉逮得清净解脱三昧,住是三昧,一发意顷,供养无量不可思议诸佛世尊而不失定意,若不尔者,不取正觉。设我得佛,他方国土诸菩萨众,闻我名字,寿终之后,生尊贵家,若不尔者,不取正觉。设我得佛,他方国土诸菩萨众闻我名字,欢喜踊跃,修菩萨行,具足德本,若不尔者,不取正觉。设我得佛,他方国土诸菩萨众闻我名字,皆悉逮得普等三昧,住是三昧,至于成佛,常见无量不可思议一切诸佛,若不尔者,不取正觉。设我得佛,国中菩萨随其志愿所欲闻法,自然得闻,若不尔者,不取正觉。设我得佛,他方国土诸菩萨众闻我名字,不即得至不退转者,不取正觉。设我得佛,他方国土诸菩萨众闻我名字,不即得至第一忍第二第三法忍,于诸佛法不能即得不退转者,不取正觉。’”佛告阿难:“尔时,法藏比丘说此愿已,以偈颂曰:

wǒ yú wú liàng jié,bù wéi dà shī zhǔ,pǔ jì zhū pín kǔ,shì bù chéng děng jué。

‘我建超世愿,必至无上道,斯愿不满足,誓不成等觉。

wǒ zhì chéng fó dào,míng shēng chāo shí fāng,jiū jìng yǒu bù wén,shì bù chéng děng jué。

我于无量劫,不为大施主,普济诸贫苦,誓不成等觉。

lí yù shēn zhèng niàn,jìng huì xiū fàn xíng,zhì qiú wú shàng zūn,wèi zhū tiān rén shī。

我至成佛道,名声超十方,究竟有不闻,誓不成等觉。

shén lì yǎn dà guāng,pǔ zhào wú jì tǔ,xiāo chú sān gòu míng,míng jì zhòng è nàn。

离欲深正念,净慧修梵行,志求无上尊,为诸天人师。

kāi bǐ zhì huì yǎn,miè cǐ hūn máng àn,bì sè zhū è dào,tōng dá shàn qù mén。

神力演大光,普照无际土,消除三垢冥,明济众厄难。

gōng zuò chéng mǎn zú,wēi yào lǎng shí fāng,rì yuè jí zhòng huī,tiān guāng yǐn bù xiàn。

开彼智慧眼,灭此昏盲暗,闭塞诸恶道,通达善趣门。

wèi zhòng kāi fǎ cáng,guǎng shī gōng dé bǎo,cháng yú dà zhòng zhōng,shuō fǎ shī zi hǒu。

功祚成满足,威曜朗十方,日月戢重辉,天光隐不现。

gōng yǎng yī qiè fú,jù zú zhòng dé běn,yuàn huì xī chéng mǎn,dé wèi sān jiè xióng。

为众开法藏,广施功德宝,常于大众中,说法师子吼。

rú fú wú ài zhì,tōng dá mí bù zhào,yuàn wǒ gōng dé lì,děng cǐ zuì shèng zūn。

供养一切佛,具足众德本,愿慧悉成满,得为三界雄。

sī yuàn ruò kè guǒ,dà qiān yīng gǎn dòng,xū kōng zhū tiān shén,dāng yǔ zhēn miào huá。yìng shí pǔ dì liù zhǒng zhèn dòng,tiān yù miào huá yǐ sàn qí shàng,zì rán yīn yuè kōng zhōng zàn yán。jù zú xiū mǎn rú shì dà yuàn,chéng dì bù xū,chāo chū shì jiān,shēn lè jì miè。ā nán!fǎ cáng bǐ qiū yú qí fú suǒ,zhū tiān mó fàn lóng shén bā bù dà zhòng zhī zhōng,fā sī hóng shì。jiàn cǐ yuàn yǐ,yī xiàng zhuān zhì zhuāng yán miào tǔ。suǒ xiū fó guó,kāi kuò guǎng dà,chāo shèng dú miào,jiàn lì cháng rán,wú shuāi wú biàn,yú bù kě sī yì zhào zǎi yǒng jié,jī zhí pú sà wú liàng dé xíng,bù shēng yù juéchēn juéhài jué,bù qǐ yù xiǎngchēn xiǎnghài xiǎng,bù zhe sèshēngxiāngwèichùfǎ,rěn lì chéng jiù,bù jì zhòng kǔ,shǎo yù zhī zú,wú rǎn huì chī,sān mèi cháng jì,zhì huì wú ài,wú yǒu xū wěi chǎn qū zhī xīn,hé yán ài yǔ,xiān yì chéng wèn,yǒng měng jīng jìn,zhì yuàn wú juàn zhuān qiú qīng bái zhī fǎ,yǐ huì lì qún shēng。gōng jìng sān bǎo,fèng shì shī zhǎng,yǐ dà zhuāng yán jù zú zhòng xíng,lìng zhū zhòng shēng gōng dé chéng jiù。zhù kōng wú xiāngwú yuàn zhī fǎ,wú zuòwú qǐ,guān fǎ rú huà。yuǎn lí cū yán zì hài hài bǐbǐ cǐ jù hài,xiū xí shàn yǔ,zì lì lì rén,rén wǒ jiān lì。qì guójuān wáng,jué qù cái sè,zì xíng liù bō luó mì,jiào rén lìng xíng,wú yāng shù jié jī gōng lèi dé,suí qí shēng chù,zài yì suǒ yù wú liàng bǎo zàng,zì rán fā yīng。jiào huà ān lì wú shù zhòng shēng,zhù yú wú shàng zhèng zhēn zhī dào,huò wèi zhǎng zhějū shìháo xìngzūn guì,huò wèi shā lì guó jūn zhuàn lún shèng dì,huò wèi liù yù tiān zhǔ nǎi zhì fàn wáng cháng yǐ sì shì gōng yǎng gōng jìng yī qiè zhū fú。rú shì gōng dé bù kě chēng shuō。kǒu qì xiāng jié,rú yōu bō luó huá。shēn zhū máo kǒng chū zhān tán xiāng,qí xiāng pǔ xūn wú liàng shì jiè。róng sè duān zhèng,xiāng hǎo shū miào,qí shǒu cháng chū wú jìn zhī bǎo,yī fúyǐn shízhēn miào huá xiāng,zēng gài zhuàng fān zhuāng yán zhī jù。rú shì děng shì,chāo zhū tiān rén,yú yī qiè fǎ ér dé zì zài。" ā nán bái fó:" fǎ cáng pú sà,wèi yǐ chéng fó ér qǔ miè dù,wèi wèi chéng fó,wèi jīn xiàn zài?" fú gào ā nán:" fǎ cáng pú sà jīn yǐ chéng fó,xiàn zài xī fāng,qù cǐ shí wàn yì shā,qí fú shì jiè míng yuē ān lè。" ā nán yòu wèn:" qí fú chéng dào yǐ lái,wèi jīng jǐ shí?" fú yán:" chéng fó yǐ lái,fán lì shí jié。qí fó guó tǔ,zì rán qī bǎo: jīnyínliú líshān húhǔ pòchē qúmǎ nǎo hé chéng wéi dì,huī kuò guǎng dàng,bù kě xiàn jíxī xiāng zá cè,zhuǎn xiāng jiàn rù,guāng hè yù shuò,wēi miào qí lì,qīng jìng zhuāng yán,chāo yú shí fāng yī qiè shì jiè zhòng bǎo zhōng jīng,qí bǎo yóu rú dì liù tiān bǎo。yòu qí guó tǔ wú xū mí shān,jí jīn gāng wéi yī qiè zhū shān,yì wú dà hǎixiǎo hǎixīqújǐnggǔ。fú shén lì gù,yù jiàn zé jiàn。yì wú dì yùè guǐchù shēng zhū nán zhī qù,yì wú sì shí chūnqiūdōngxià,bù hán bù rè,cháng hé tiáo shì。" ěr shí,ā nán bái fó yán:" shì zūn!ruò bǐ guó tǔ wú xū mí shān,qí sì tiān wáng jí dāo lì tiān yī hé ér zhù?" fó yǔ ā nán:" dì sān yán tiān nǎi zhì sè jiū jìng tiān jiē yī hé zhù?" ā nán bái fó:" háng yè guǒ bào bù kě sī yì。" fó yǔ ā nán:" háng yè guǒ bào bù kě sī yì,zhū fú shì jiè yì bù kě sī yì。qí zhū zhòng shēng gōng dé shàn lì,zhù háng yè zhī dì,gù néng ěr ěr。" ā nán bái fó:" wǒ bù yí cǐ fǎ,dàn wèi jiāng lái zhòng shēng,yù chú qí yí huò,gù wèn sī yì。" fú gào ā nán:" wú liàng shòu fó wēi shén guāng míng zuì zūn dì yī,zhū fó guāng míng suǒ bù néng jí,huò zhào bǎi fú shì jiè,huò qiān fú shì jiè。qǔ yào yán zhī,nǎi zhào dōng fāng héng shā fú shā,nánxīběi fāngsì wéi shàng xià yì fù rú shì。huò yǒu fó guāng zhào yú qī chǐ,huò yī yóu xún,èrsānsìwǔ yóu xún,rú shì zhuǎn bèi,nǎi zhì zhào yī fú shā。shì gù wú liàng shòu fó hào wú liàng guāng fúwú biān guāng fúwú ài guāng fúwú duì guāng fúyán wáng guāng fúqīng jìng guāng fúhuān xǐ guāng fúzhì huì guāng fúbù duàn guāng fúnán sī guāng fúwú chēng guāng fúchāo rì yuè guāng fú。qí yǒu zhòng shēng yù sī guāng zhě,sān gòu xiāo miè,shēn yì róu ruǎn,huān xǐ yǒng yuè,shàn xīn shēng yān。ruò zài sān tú jí kǔ zhī chù,jiàn cǐ guāng míng,jiē dé xiū xī,wú fù kǔ nǎo。shòu zhōng zhī hòu,jiē méng jiě tuō。wú liàng shòu fó guāng míng xiǎn hè,zhào yào shí fāng,zhū fó guó tǔ mò bù wén yān。bù dàn wǒ jīn chēng qí guāng míng,yī qiè zhū fúshēng wényuán juézhū pú sà zhòng,xián gòng tàn yù,yì fù rú shì。ruò yǒu zhòng shēng,wén qí guāng míng wēi shén gōng dé,rì yè chēng shuō,zhì xīn bù duàn,suí yì suǒ yuàn,dé shēng qí guó,wèi zhū pú sàshēng wén zhī zhòng suǒ gòng tàn yù,chēng qí gōng dé,zhì qí zuì hòu dé fú dào shí,pǔ wèi shí fāng zhū fúpú sà tàn qí guāng míng,yì rú jīn yě。" fú yán:" wǒ shuō wú liàng shòu fó guāng míng wēi shén wēi wēi shū miào,zhòu yè yī jié shàng wèi néng jǐn。" fó yǔ ā nán:" yòu wú liàng shòu fó shòu mìng cháng jiǔ bù kě chēng jì,rǔ níng zhī hū!jiǎ shǐ shí fāng shì jiè wú liàng zhòng shēng jiē dé rén shēn,xī lìng chéng jiù shēng wényuán jué,dōu gòng jí huì,chán sī yī xīn,jié qí zhì lì,yú bǎi qiān wàn jié xī gòng tuī suàn,jì qí shòu mìng cháng yuǎn zhī shù,bù néng qióng jìn zhī qí xiàn jí。shēng wénpú sàtiānrén zhī zhòng shòu mìng cháng duǎn yì fù rú shì,fēi suàn shù pì yù suǒ néng zhī yě。yòu shēng wénpú sà,qí shù nán liàng,bù kě chēng shuō。shén zhì dòng dá,wēi lì zì zài,néng yú zhǎng zhōng chí yī qiè shì jiè。" fó yǔ ā nán:" bǐ fú chū huì,shēng wén zhòng shù bù kě chēng jì,pú sà yì rán。rú dà mù jiān lián bǎi qiān wàn yì wú liàng wú shù,yú ā sēng qí nà yóu tā jié,nǎi zhì miè dù,xī gòng jì xiào,bù néng jiū le duō shǎo zhī shù。pì rú dà hǎi shēn guǎng wú liàng,jiǎ shǐ yǒu rén xī qí yī máo yǐ wéi bǎi fēn,yǐ yī fēn máo zhān qǔ yī dì,yú yì yún hé?qí suǒ dì zhě,yú bǐ dà hǎi hé suǒ wéi duō?" ā nán bái fó:" bǐ suǒ dì shuǐ,bǐ yú dà hǎi duō shǎo zhī liàng,fēi qiǎo lì suàn shù yán cí pì lèi suǒ néng zhī yě。" fó yǔ ā nán:" rú mù lián děng,yú bǎi qiān wàn yì nà yóu tā jié,jì bǐ chū huì shēng wénpú sà suǒ zhī shù zhě,yóu rú yī dì。qí suǒ bù zhī,rú dà hǎi shuǐ。yòu qí guó tǔ qī bǎo zhū shù,zhōu mǎn shì jiè jīn shùyín shùliú lí shùbō lí shùshān hú shùmǎ nǎo shùchē qú zhī shù,huò yǒu èr bǎosān bǎo,nǎi zhì qī bǎo zhuǎn gòng hé chéng。huò yǒu jīn shù,yín yè huá guǒ。huò yǒu yín shù,jīn yè huá guǒ。huò liú lí shù,bō lí wèi yè,huá guǒ yì rán。huò shuǐ jīng shù,liú lí wèi yè,huá guǒ yì rán。huò shān hú shù,mǎ nǎo wèi yè,huá guǒ yì rán。huò mǎ nǎo shù,liú lí wèi yè,huá guǒ yì rán。huò chē qú shù,zhòng bǎo wèi yè,huá guǒ yì rán。huò yǒu bǎo shù,zǐ jīn wèi běn,bái yín wèi jīng,liú lí wèi zhī,shuǐ jīng wèi tiáo,shān hú wèi yè,mǎ nǎo wèi huá,chē qú wèi shí。huò yǒu bǎo shù,bái yín wèi běn,liú lí wèi jīng,shuǐ jīng wèi zhī,shān hú wèi tiáo,mǎ nǎo wèi yè,chē qú wèi huá,zǐ jīn wèi shí。huò yǒu bǎo shù,liú lí wèi běn,shuǐ jīng wèi jīng,shān hú wèi zhī,mǎ nǎo wèi tiáo,chē qú wèi yè,zǐ jīn wèi huá,bái yín wèi shí。huò yǒu bǎo shù,shuǐ jīng wèi běn,shān hú wèi jīng,mǎ nǎo wèi zhī,chē qú wèi tiáo,zǐ jīn wèi yè,bái yín wèi huá,liú lí wèi shí。huò yǒu bǎo shù,shān hú wèi běn,mǎ nǎo wèi jīng,chē qú wèi zhī,zǐ jīn wèi tiáo,bái yín wèi yè,liú lí wèi huá,shuǐ jīng wèi shí。huò yǒu bǎo shù,mǎ nǎo wèi běn,chē qú wèi jīng,zǐ jīn wèi zhī,bái yín wèi tiáo,liú lí wèi yè,shuǐ jīng wèi huá,shān hú wèi shí。huò yǒu bǎo shù,chē qú wèi běn,zǐ jīn wèi jīng,bái yín wèi zhī,liú lí wèi tiáo,shuǐ jīng wèi yè,shān hú wèi huá,mǎ nǎo wèi shí。xíng xíng xiāng zhí,jīng jīng xiāng wàng,zhī zhī xiāng zhǔn,yè yè xiāng xiàng,huá huá xiāng shùn,shí shí xiàng dāng。róng sè guāng yào,bù kě shèng shì。qīng fēng shí fā,chū wǔ yīn shēng,wēi miào gōng shāng,zì rán xiāng hè。yòu wú liàng shòu fó,qí dào chǎng shù,gāo sì bǎi wàn lǐ,qí běn zhōu wéi wǔ qiān yóu xún,zhī yè sì bù èr shí wàn lǐ,yī qiè zhòng bǎo zì rán hé chéng,yǐ yuè guāng mó ní chí hǎi lún bǎo zhòng bǎo zhī wáng ér zhuāng yán zhī,zhōu zā tiáo jiān chuí bǎo yīng luò,bǎi qiān wàn sè zhǒng zhǒng yì biàn,wú liàng guāng yán zhào yào wú jí,zhēn miào bǎo wǎng luó fù qí shàng,yī qiè zhuāng yán suí yīng ér xiàn。wēi fēng xú dòng chuī zhū bǎo shù,yǎn chū wú liàng miào fǎ yīn shēng。qí shēng liú bù biàn zhū fó guó,wén qí yīn zhě,dé shēn fǎ rěn,zhù bù tuì zhuǎn,zhì chéng fó dào。ěr gēn qīng chè,bù zāo kǔ huàn,mù dǔ qí sè,bí zhī qí xiāng,kǒu cháng qí wèi,shēn chù qí guāng,xīn yǐ fǎ yuán,jiē dé shén shēn fǎ rěn,zhù bù tuì zhuǎn,zhì chéng fó dào。liù gēn qīng chè,wú zhū nǎo huàn。ā nán!ruò bǐ guó tǔ tiān rén jiàn cǐ shù zhě,dé sān fǎ rěn: yī zhě yīn xiǎng rěn,èr zhě róu shùn rěn,sān zhě wú shēng fǎ rěn。cǐ jiē wú liàng shòu fó wēi shén lì gùběn yuàn lì gùmǎn zú yuàn gùmíng liǎo yuàn gùjiān gù yuàn gùjiū jìng yuàn gù。" fú gào ā nán:" shì jiān dì wáng yǒu bǎi qiān yīn yuè,zì zhuàn lún shèng wáng nǎi zhì dì liù tiān shàng jì yuè yīn shēng,zhǎn zhuǎn xiāng shèng qiān yì wàn bèi,dì liù tiān shàng wàn zhǒng yuè yīn,bù rú wú liàng shòu guó zhū qī bǎo shù yī zhǒng yīn shēng qiān yì bèi yě。yì yǒu zì rán wàn zhǒng jì lè,yòu qí yuè shēng,wú fēi fǎ yīn,qīng chàng āi liàng,wēi miào hé yǎ,shí fāng shì jiè yīn shēng zhī zhōng,zuì wéi dì yī。qí jiǎng tángjīng shègōng diànlóu guān,jiē qī bǎo zhuāng yán zì rán huà chéng。fù yǐ zhēn zhūmíng yuè mó ní zhòng bǎo yǐ wéi jiāo luò,fù gài qí shàng。nèi wài zuǒ yòu yǒu zhū yù chí,huò shí yóu xúnhuò èr shísān shínǎi zhì bǎi qiān yóu xún zòng guǎng shēn qiǎn,jiē gè yī děng,bā gōng dé shuǐ zhàn rán yíng mǎn,qīng jìng xiāng jié,wèi rú gān lù。huáng jīn chí zhě,dǐ bái yín shā。bái yín chí zhě,dǐ huáng jīn shā。shuǐ jīng chí zhě,dǐ liú lí shā。liú lí chí zhě,dǐ shuǐ jīng shā。shān hú chí zhě,dǐ hǔ pò shā。hǔ pò chí zhě,dǐ shān hú shā。chē qú chí zhě,dǐ mǎ nǎo shā。mǎ nǎo chí zhě,dǐ chē qú shā。bái yù chí zhě,dǐ zǐ jīn shā。zǐ jīn chí zhě,dǐ bái yù shā。huò yǒu èr bǎosān bǎo,nǎi zhì qī bǎo zhuǎn gòng hé chéng。qí chí àn shàng yǒu zhān tán shù,huá yè chuí bù,xiāng qì pǔ xūn,tiān yōu bō luó huábō tán mó huájū móu tóu huáfēn tuó lì huá,zá sè guāng mào,mí fù shuǐ shàng。bǐ zhū pú sà jí shēng wén zhòng,ruò rù bǎo chí,yì yù lìng shuǐ méi zú,shuǐ jí méi zú yù lìng zhì xī,jí zhì yú xī yù lìng zhì yāo,shuǐ jí zhì yāo yù lìng zhì jǐng,shuǐ jí zhì jǐng yù lìng guàn shēn,zì rán guàn shēn yù lìng hái fù,shuǐ zhé hái fù。tiáo hé lěng nuǎn,zì rán suí yì。kāi shén yuè tǐ,dàng chú xīn gòu。qīng míng chéng jié,jìng ruò wú xíng。bǎo shā yìng chè,wú shēn bù zhào。wēi lán huí liú,zhuǎn xiāng guàn zhù。ān xiáng xú shì,bù chí bù jí。bō yáng wú liàng,zì rán miào shēng。suí qí suǒ yīng,mò bù wén zhě。huò wén fú shēng,huò wén fǎ shēng,huò wén sēng shēng,huò jì jìng shēng,kōng wú wǒ shēng,dà cí bēi shēng,bō luó mì shēng,huò shí lì wú wèi bù gòng fǎ shēng,zhū tōng huì shēng,wú suǒ zuò shēng,bù qǐ miè shēng,wú shēng rěn shēng,nǎi zhì gān lù guàn dǐng zhòng miào fǎ shēng。rú shì děng shēng,chēng qí suǒ wén,huān xǐ wú liàng。suí shùn qīng jìng lí yù jì miè zhēn shí zhī yì,suí shùn sān bǎo lì wú suǒ wèi bù gòng zhī fǎ,suí shùn tōng huì pú sà shēng wén suǒ xíng zhī dào,wú yǒu sān tú kǔ nàn zhī míng,dàn yǒu zì rán kuài lè zhī yīn。shì gù qí guó míng yuē ān lè。ā nán!bǐ fó guó tǔ zhū wǎng shēng zhě,jù zú rú shì qīng jìng sè shēn,zhū miào yīn shēng,shén tōng gōng dé。suǒ chǔ gōng diàn,yī fúyǐn shí,zhòng miào huá xiāng zhuāng yán zhī jù,yóu dì liù tiān zì rán zhī wù。ruò yù shí shí,qī bǎo bō qì zì rán zài qián。jīnyínliú líchē qúmǎ nǎoshān húhǔ pòmíng yuè zhēn zhū rú shì zhū bō,suí yì ér zhì。bǎi wèi yǐn shí,zì rán yíng mǎn。suī yǒu cǐ shí,shí wú shí zhě。dàn jiàn sèwén xiāng,yì yǐ wéi shí,zì rán bǎo zú,shēn xīn róu ruǎn,wú suǒ wèi zhe。shì yǐ huà qù,shí zhì fù xiàn。bǐ fó guó tǔ qīng jìng ān yǐnwēi miào kuài lè,cì yú wú wéi ní huán zhī dào。qí zhū shēng wénpú sàtiānrén,zhì huì gāo míng,shén tōng dòng dá,xián tóng yī lèi,xíng wú yì zhuàng。dàn yīn shùn yú fāng,gù yǒu tiānrén zhī míng。yán mào duān zhèng,chāo shì xī yǒu。róng sè wēi miào,fēi tiānfēi rén,jiē shòu zì rán xū wú zhī shēn,wú jí zhī tǐ。" fú gào ā nán:" pì rú shì jiān pín qióng qǐ rén zài dì wáng biān,xíng mào róng zhuàng nìng kě lèi hū?" ā nán bái fó:" jiǎ lìng cǐ rén zài dì wáng biān léi lòu chǒu è wú yǐ wéi yù,bǎi qiān wàn yì bù kě jì bèi。suǒ yǐ rán zhě,pín qióng qǐ rén,dǐ jí sī xià,yī bù bì xíng,shí qù zhī mìng,jī hán kùn kǔ,rén lǐ dài jìn,jiē zuò qián shì bù zhí dé běn,jī cái bù shī,fù yǒu yì qiān dàn yù táng dé,tān qiú wú yàn,bù xìn xiū shàn,fàn è shān jī。rú shì shòu zhōng,cái bǎo xiāo sàn。kǔ shēn jù jī,wèi zhī yōu nǎo,yú jǐ wú yì,tú wèi tā yǒu。wú shàn kě hù,wú dé kě shì。shì gù sǐ duò è qù,shòu cǐ zhǎng kǔ。zuì bì dé chū,shēng wéi xià jiàn,yú bǐ sī jí,shì tóng rén lèi。suǒ yǐ shì jiān dì wáng rén zhōng dú zūn,jiē yóu sù shì jī dé suǒ zhì。cí huì bó shī,rén ài jiān jì,lǚ xìn xiū shàn,wú suǒ wéi zhēng。shì yǐ shòu zhōng fú yīng de shēng shàn dào,shàng shēng tiān shàng,xiǎng zī fú lè。jī shàn yú qìng,jīn dé wéi rén,nǎi shēng wáng jiā,zì rán zūn guì,yí róng duān zhèng,zhòng suǒ jìng shì,miào yī zhēn shàn,suí xīn fú yù,sù fú suǒ zhuī,gù néng zhì cǐ。" fú gào ā nán:" rǔ yán shì yě。jì rú dì wáng,suī rén zhōng zūn guì,xíng sè duān zhèng,bǐ zhī zhuàn lún shèng wáng,shèn wéi bǐ lòu,yóu bǐ qǐ rén zài dì wáng biān yě。zhuàn lún shèng wáng,wēi xiāng shū miào,tiān xià dì yī,bǐ zhī dāo lì tiān wáng,yòu fù chǒu è,bù dé xiāng yù wàn yì bèi yě。jiǎ lìng tiān dì bǐ dì liù tiān wáng,bǎi qiān yì bèi bù xiāng lèi yě。shè dì liù tiān wáng bǐ wú liàng shòu fó guó pú sàshēng wén,guāng yán róng sè bù xiāng jí dǎi bǎi qiān wàn yì bù kě jì bèi。" fú gào ā nán:" wú liàng shòu guó,qí zhū tiān rényī fúyǐn shíhuá xiāngyīng luòzēng gàizhuàng fānwēi miào yīn shēng,suǒ jū shě zháigōng diànlóu gé,chēng qí xíng sè gāo xiàdà xiǎo,huò yī bǎoèr bǎo,nǎi zhì wú liàng zhòng bǎo,suí yì suǒ yù,yīng niàn jí zhì。yòu yǐ zhòng bǎo miào yī,biàn bù qí dì,yī qiè tiānrén jiàn zhī ér xíng,wú liàng bǎo wǎng mí fù fó tǔ,jiē yǐ jīn lǚzhēn zhūbǎi qiān zá bǎo,qí miào zhēn yì zhuāng yán xiào shì。zhōu zā sì miàn chuí yǐ bǎo líng,guāng sè huǎng yào,jǐn jí yán lì,zì rán dé fēng,xú qǐ wēi dòng。qí fēng tiáo hé,bù hán bù shǔ,wēn liáng róu ruǎn,bù chí bù jí,chuī zhū luó wǎng jí zhòng bǎo shù,yǎn fā wú liàng wēi miào fǎ yīn,liú bù wàn zhǒng wēn yǎ dé xiāng。qí yǒu wén zhě,chén láo gòu xí zì rán bù qǐ。fēng chù qí shēn,jiē dé kuài lè。pì rú bǐ qiū dé miè jǐn sān wèi。yòu fēng chuī sàn huá,biàn mǎn fó tǔ,suí sè cì dì ér bù zá luàn,róu ruǎn guāng zé,xīn xiāng fēn liè,zú lǚ qí shàng,dǎo xià sì cùn,suí jǔ zú yǐ,hái fù rú gù。huá yòng yǐ qì,dì zhé kāi liè,yǐ cì huà méi,qīng jìng wú yí。suí qí shí jié,fēng chuī sàn huá,rú shì liù fǎn。yòu zhòng bǎo lián huá,zhōu mǎn shì jiè,yī yī bǎo huá,bǎi qiān yì yè,qí huá guāng míng,wú liàng zhǒng sè,qīng sè qīng guāng,bái sè bái guāng,xuán huáng zhū zǐ,guāng sè hè rán。wěi yè huàn làn,míng yào rì yuè。yī yī huá zhōng,chū sān shí liù bǎi qiān yì guāng,yī yī guāng zhōng,chū sān shí liù bǎi qiān yì fú,shēn sè zǐ jīn,xiāng hǎo shū tè。yī yī zhū fú,yòu fàng bǎi qiān guāng míng,pǔ wèi shí fāng shuō wēi miào fǎ。rú shì zhū fú,gè gè ān lì wú liàng zhòng shēng yú fú zhèng dào。"

如佛无碍智,通达靡不照,愿我功德力,等此最胜尊。

斯愿若克果,大千应感动,虚空诸天神,当雨珍妙华。’”

佛语阿难:“法藏比丘说此颂已,应时普地六种震动,天雨妙华以散其上,自然音乐空中赞言。‘决定必成无上正觉。’于是法藏比丘,具足修满如是大愿,诚谛不虚,超出世间,深乐寂灭。阿难!法藏比丘于其佛所,诸天魔梵龙神八部大众之中,发斯弘誓。建此愿已,一向专志庄严妙土。所修佛国,开廓广大,超胜独妙,建立常然,无衰无变,于不可思议兆载永劫,积植菩萨无量德行,不生欲觉、瞋觉、害觉,不起欲想、瞋想、害想,不著色、声、香、味、触、法,忍力成就,不计众苦,少欲知足,无染恚痴,三昧常寂,智慧无碍,无有虚伪谄曲之心,和颜爱语,先意承问,勇猛精进,志愿无倦专求清白之法,以惠利群生。恭敬三宝,奉事师长,以大庄严具足众行,令诸众生功德成就。住空无相、无愿之法,无作、无起,观法如化。远离粗言自害害彼、彼此俱害,修习善语,自利利人,人我兼利。弃国、捐王,绝去财色,自行六波罗蜜,教人令行,无央数劫积功累德,随其生处,在意所欲无量宝藏,自然发应。教化安立无数众生,住于无上正真之道,或为长者、居士、豪姓、尊贵,或为刹利国君转轮圣帝,或为六欲天主乃至梵王常以四事供养恭敬一切诸佛。如是功德不可称说。口气香洁,如优钵罗华。身诸毛孔出旃檀香,其香普熏无量世界。容色端正,相好殊妙,其手常出无尽之宝,衣服、饮食、珍妙华香,缯盖幢幡庄严之具。如是等事,超诸天人,于一切法而得自在。”阿难白佛:“法藏菩萨,为已成佛而取灭度,为未成佛,为今现在?”佛告阿难:“法藏菩萨今已成佛,现在西方,去此十万亿刹,其佛世界名曰安乐。”阿难又问:“其佛成道已来,为经几时?”佛言:“成佛已来,凡历十劫。其佛国土,自然七宝:金、银、琉璃、珊瑚、琥珀、砗磲、码瑙合成为地,恢廓广荡,不可限极、悉相杂厕,转相间入,光赫煜烁,微妙奇丽,清净庄严,超逾十方一切世界众宝中精,其宝犹如第六天宝。又其国土无须弥山,及金刚围一切诸山,亦无大海、小海、溪、渠、井、谷。佛神力故,欲见则见。亦无地狱、饿鬼、畜生诸难之趣,亦无四时春、秋、冬、夏,不寒不热,常和调适。”尔时,阿难白佛言:“世尊!若彼国土无须弥山,其四天王及忉利天依何而住?”佛语阿难:“第三炎天乃至色究竟天皆依何住?”阿难白佛:“行业果报不可思议。”佛语阿难:“行业果报不可思议,诸佛世界亦不可思议。其诸众生功德善力,住行业之地,故能尔耳。”阿难白佛:“我不疑此法,但为将来众生,欲除其疑惑,故问斯义。”佛告阿难:“无量寿佛威神光明最尊第一,诸佛光明所不能及,或照百佛世界,或千佛世界。取要言之,乃照东方恒沙佛刹,南、西、北方、四维上下亦复如是。或有佛光照于七尺,或一由旬,二、三、四、五由旬,如是转倍,乃至照一佛刹。是故无量寿佛号无量光佛、无边光佛、无碍光佛、无对光佛、炎王光佛、清净光佛、欢喜光佛、智慧光佛、不断光佛、难思光佛、无称光佛、超日月光佛。其有众生遇斯光者,三垢消灭,身意柔软,欢喜踊跃,善心生焉。若在三涂极苦之处,见此光明,皆得休息,无复苦恼。寿终之后,皆蒙解脱。无量寿佛光明显赫,照曜十方,诸佛国土莫不闻焉。不但我今称其光明,一切诸佛、声闻、缘觉、诸菩萨众,咸共叹誉,亦复如是。若有众生,闻其光明威神功德,日夜称说,至心不断,随意所愿,得生其国,为诸菩萨、声闻之众所共叹誉,称其功德,至其最后得佛道时,普为十方诸佛、菩萨叹其光明,亦如今也。”佛言:“我说无量寿佛光明威神巍巍殊妙,昼夜一劫尚未能尽。”佛语阿难:“又无量寿佛寿命长久不可称计,汝宁知乎!假使十方世界无量众生皆得人身,悉令成就声闻、缘觉,都共集会,禅思一心,竭其智力,于百千万劫悉共推算,计其寿命长远之数,不能穷尽知其限极。声闻、菩萨、天、人之众寿命长短亦复如是,非算数譬喻所能知也。又声闻、菩萨,其数难量,不可称说。神智洞达,威力自在,能于掌中持一切世界。”佛语阿难:“彼佛初会,声闻众数不可称计,菩萨亦然。如大目犍连百千万亿无量无数,于阿僧祇那由他劫,乃至灭度,悉共计校,不能究了多少之数。譬如大海深广无量,假使有人析其一毛以为百分,以一分毛沾取一渧,于意云何?其所渧者,于彼大海何所为多?”阿难白佛:“彼所渧水,比于大海多少之量,非巧历算数言辞譬类所能知也。”佛语阿难:“如目连等,于百千万亿那由他劫,计彼初会声闻、菩萨所知数者,犹如一渧。其所不知,如大海水。又其国土七宝诸树,周满世界金树、银树、琉璃树、玻璃树、珊瑚树、码瑙树、砗磲之树,或有二宝、三宝,乃至七宝转共合成。或有金树,银叶华果。或有银树,金叶华果。或琉璃树,玻璃为叶,华果亦然。或水精树,琉璃为叶,华果亦然。或珊瑚树,码瑙为叶,华果亦然。或码瑙树,琉璃为叶,华果亦然。或砗磲树,众宝为叶,华果亦然。或有宝树,紫金为本,白银为茎,琉璃为枝,水精为条,珊瑚为叶,码瑙为华,砗磲为实。或有宝树,白银为本,琉璃为茎,水精为枝,珊瑚为条,码瑙为叶,砗磲为华,紫金为实。或有宝树,琉璃为本,水精为茎,珊瑚为枝,码瑙为条,砗磲为叶,紫金为华,白银为实。或有宝树,水精为本,珊瑚为茎,码瑙为枝,砗磲为条,紫金为叶,白银为华,琉璃为实。或有宝树,珊瑚为本,码瑙为茎,砗磲为枝,紫金为条,白银为叶,琉璃为华,水精为实。或有宝树,码瑙为本,砗磲为茎,紫金为枝,白银为条,琉璃为叶,水精为华,珊瑚为实。或有宝树,砗磲为本,紫金为茎,白银为枝,琉璃为条,水精为叶,珊瑚为华,码瑙为实。行行相值,茎茎相望,枝枝相准,叶叶相向,华华相顺,实实相当。荣色光曜,不可胜视。清风时发,出五音声,微妙宫商,自然相和。又无量寿佛,其道场树,高四百万里,其本周围五千由旬,枝叶四布二十万里,一切众宝自然合成,以月光摩尼持海轮宝众宝之王而庄严之,周匝条间垂宝璎珞,百千万色种种异变,无量光炎照曜无极,珍妙宝网罗覆其上,一切庄严随应而现。微风徐动吹诸宝树,演出无量妙法音声。其声流布遍诸佛国,闻其音者,得深法忍,住不退转,至成佛道。耳根清彻,不遭苦患,目睹其色,鼻知其香,口尝其味,身触其光,心以法缘,皆得甚深法忍,住不退转,至成佛道。六根清彻,无诸恼患。阿难!若彼国土天人见此树者,得三法忍:一者音响忍,二者柔顺忍,三者无生法忍。此皆无量寿佛威神力故、本愿力故、满足愿故、明了愿故、坚固愿故、究竟愿故。”佛告阿难:“世间帝王有百千音乐,自转轮圣王乃至第六天上妓乐音声,展转相胜千亿万倍,第六天上万种乐音,不如无量寿国诸七宝树一种音声千亿倍也。亦有自然万种妓乐,又其乐声,无非法音,清畅哀亮,微妙和雅,十方世界音声之中,最为第一。其讲堂、精舍、宫殿、楼观,皆七宝庄严自然化成。复以真珠、明月摩尼众宝以为交络,覆盖其上。内外左右有诸浴池,或十由旬、或二十、三十、乃至百千由旬纵广深浅,皆各一等,八功德水湛然盈满,清净香洁,味如甘露。黄金池者,底白银沙。白银池者,底黄金沙。水精池者,底琉璃沙。琉璃池者,底水精沙。珊瑚池者,底琥珀沙。琥珀池者,底珊瑚沙。砗磲池者,底码瑙沙。码瑙池者,底砗磲沙。白玉池者,底紫金沙。紫金池者,底白玉沙。或有二宝、三宝,乃至七宝转共合成。其池岸上有旃檀树,华叶垂布,香气普熏,天优钵罗华、钵昙摩华、拘牟头华、分陀利华,杂色光茂,弥覆水上。彼诸菩萨及声闻众,若入宝池,意欲令水没足,水即没足;欲令至膝,即至于膝;欲令至腰,水即至腰;欲令至颈,水即至颈;欲令灌身,自然灌身;欲令还复,水辄还复。调和冷暖,自然随意。开神悦体,荡除心垢。清明澄洁,净若无形。宝沙映彻,无深不照。微澜回流,转相灌注。安详徐逝,不迟不疾。波扬无量,自然妙声。随其所应,莫不闻者。或闻佛声,或闻法声,或闻僧声,或寂静声,空无我声,大慈悲声,波罗蜜声,或十力无畏不共法声,诸通慧声,无所作声,不起灭声,无生忍声,乃至甘露灌顶众妙法声。如是等声,称其所闻,欢喜无量。随顺清净离欲寂灭真实之义,随顺三宝力无所畏不共之法,随顺通慧菩萨声闻所行之道,无有三涂苦难之名,但有自然快乐之音。是故其国名曰安乐。阿难!彼佛国土诸往生者,具足如是清净色身,诸妙音声,神通功德。所处宫殿,衣服、饮食,众妙华香庄严之具,犹第六天自然之物。若欲食时,七宝钵器自然在前。金、银、琉璃、砗磲、码瑙、珊瑚、琥珀、明月真珠如是诸钵,随意而至。百味饮食,自然盈满。虽有此食,实无食者。但见色、闻香,意以为食,自然饱足,身心柔软,无所味著。事已化去,时至复现。彼佛国土清净安隐、微妙快乐,次于无为泥洹之道。其诸声闻、菩萨、天、人,智慧高明,神通洞达,咸同一类,形无异状。但因顺余方,故有天、人之名。颜貌端正,超世希有。容色微妙,非天、非人,皆受自然虚无之身,无极之体。”佛告阿难:“譬如世间贫穷乞人在帝王边,形貌容状宁可类乎?”阿难白佛:“假令此人在帝王边羸陋丑恶无以为喻,百千万亿不可计倍。所以然者,贫穷乞人,底极斯下,衣不蔽形,食趣支命,饥寒困苦,人理殆尽,皆坐前世不植德本,积财不施,富有益慳;但欲唐得,贪求无厌,不信修善,犯恶山积。如是寿终,财宝消散。苦身聚积,为之忧恼,于己无益,徒为他有。无善可怙,无德可恃。是故死堕恶趣,受此长苦。罪毕得出,生为下贱,愚鄙斯极,示同人类。所以世间帝王人中独尊,皆由宿世积德所致。慈惠博施,仁爱兼济,履信修善,无所违争。是以寿终福应得升善道,上生天上,享兹福乐。积善余庆,今得为人,乃生王家,自然尊贵,仪容端正,众所敬事,妙衣珍膳,随心服御,宿福所追,故能致此。”佛告阿难:“汝言是也。计如帝王,虽人中尊贵,形色端正,比之转轮圣王,甚为鄙陋,犹彼乞人在帝王边也。转轮圣王,威相殊妙,天下第一,比之忉利天王,又复丑恶,不得相喻万亿倍也。假令天帝比第六天王,百千亿倍不相类也。设第六天王比无量寿佛国菩萨、声闻,光颜容色不相及逮百千万亿不可计倍。”佛告阿难:“无量寿国,其诸天人、衣服、饮食、华香、璎珞、缯盖、幢幡、微妙音声,所居舍宅、宫殿、楼阁,称其形色高下、大小,或一宝、二宝,乃至无量众宝,随意所欲,应念即至。又以众宝妙衣,遍布其地,一切天、人践之而行,无量宝网弥覆佛土,皆以金缕、真珠、百千杂宝,奇妙珍异庄严校饰。周匝四面垂以宝铃,光色晃曜,尽极严丽,自然得风,徐起微动。其风调和,不寒不暑,温凉柔软,不迟不疾,吹诸罗网及众宝树,演发无量微妙法音,流布万种温雅德香。其有闻者,尘劳垢习自然不起。风触其身,皆得快乐。譬如比丘得灭尽三味。又风吹散华,遍满佛土,随色次第而不杂乱,柔软光泽,馨香芬烈,足履其上,蹈下四寸,随举足已,还复如故。华用已讫,地辄开裂,以次化没,清净无遗。随其时节,风吹散华,如是六反。又众宝莲华,周满世界,一一宝华,百千亿叶,其华光明,无量种色,青色青光,白色白光,玄黄朱紫,光色赫然。炜烨焕烂,明曜日月。一一华中,出三十六百千亿光,一一光中,出三十六百千亿佛,身色紫金,相好殊特。一一诸佛,又放百千光明,普为十方说微妙法。如是诸佛,各各安立无量众生于佛正道。”

juǎn xià

卷下

fú gào ā nán:" qí yǒu zhòng shēng shēng bǐ guó zhě,jiē xī zhù yú zhèng dìng zhī jù。suǒ yǐ zhě hé?bǐ fó guó zhōng wú zhū xié jù,jí bù dìng jù。shí fāng héng shā zhū fú rú lái,jiē gòng zàn tàn wú liàng shòu fó wēi shén gōng dé bù kě sī yì。zhū yǒu zhòng shēng wén qí míng hào,xìn xīn huān xǐ,nǎi zhì yī niàn zhì xīn huí xiàng,yuàn shēng bǐ guó,jí dé wǎng shēng,zhù bù tuì zhuǎn。wéi chú wǔ nì fěi bàng zhèng fǎ。" fú gào ā nán:" shí fāng shì jiè zhū tiānrén mín,qí yǒu zhì xīn yuàn shēng bǐ guó,fán yǒu sān bèi: qí shàng bèi zhě,shě jiā qì yù ér zuò shā mén,fā pú tí xīn,yī xiàng zhuān niàn wú liàng shòu fó,xiū zhū gōng dé,yuàn shēng bǐ guó。cǐ děng zhòng shēng lín shòu zhōng shí,wú liàng shòu fó yǔ zhū dà zhòng xiàn qí rén qián,jí suí bǐ fú wǎng shēng qí guó,biàn yú qī bǎo huá zhōng zì rán huà shēng,zhù bù tuì zhuǎn,zhì huì yǒng měng,shén tōng zì zài。shì gù ā nán!qí yǒu zhòng shēng yù yú jīn shì jiàn wú liàng shòu fó,yīng fā wú shàng pú tí zhī xīn,xiū xíng gōng dé,yuàn shēng bǐ guó。" fú gào ā nán:" qí zhōng bèi zhě,shí fāng shì jiè zhū tiānrén mín,qí yǒu zhì xīn yuàn shēng bǐ guó,suī bù néng xíng zuò shā mén,dà xiū gōng dé,dāng fā wú shàng pú tí zhī xīn,yī xiàng zhuān niàn wú liàng shòu fó,duō shǎo xiū shàn,fèng chí zhāi jiè,qǐ lì tǎ xiàng,fàn shí shā mén,xuán zēng rán dēng,sàn huá shāo xiāng,yǐ cǐ huí xiàng,yuàn shēng bǐ guó。qí rén lín zhōng,wú liàng shòu fó huà xiàn qí shēn,guāng míng xiāng hǎo jù rú zhēn fú,yǔ zhū dà zhòng xiàn qí rén qián,jí suí huà fú wǎng shēng qí guó,zhù bù tuì zhuǎn,gōng dé zhì huì,cì rú shàng bèi zhě yě。" fú gào ā nán:" qí xià bèi zhě,shí fāng shì jiè zhū tiānrén mín,qí yǒu zhì xīn yù shēng bǐ guó,jiǎ shǐ bù néng zuò zhū gōng dé,dāng fā wú shàng pú tí zhī xīn,yī xiàng zhuān yì,nǎi zhì shí niàn,niàn wú liàng shòu fó,yuàn shēng qí guó ruò wén shēn fǎ,huān xǐ xìn lè,bù shēng yí huò。nǎi zhì yī niàn niàn yú bǐ fú,yǐ zhì chéng xīn yuàn shēng qí guó。cǐ rén lín zhōng,mèng jiàn bǐ fú,yì dé wǎng shēng,gōng dé zhì huì,cì rú zhōng bèi zhě yě。" fú gào ā nán:" wú liàng shòu fó wēi shén wú jí,shí fāng shì jiè wú liàng wú biān bù kě sī yì zhū fú rú lái,mò bù chēng tàn。yú bǐ dōng fāng héng hé shā fó guó wú liàng wú shù zhū pú sà zhòng,jiē xī wǎng yì wú liàng shòu fó suǒ,gōng jìng gōng yǎng,jí zhū pú sà shēng wén zhī zhòng,tīng shòu jīng fǎ,xuān bù dào huà,nánxīběi fāngsì wéi shàng xià yì fù rú shì。" ěr shí,shì zūn ér shuō sòng yuē:

佛告阿难:“其有众生生彼国者,皆悉住于正定之聚。所以者何?彼佛国中无诸邪聚,及不定聚。十方恒沙诸佛如来,皆共赞叹无量寿佛威神功德不可思议。诸有众生闻其名号,信心欢喜,乃至一念至心回向,愿生彼国,即得往生,住不退转。唯除五逆诽谤正法。”佛告阿难:“十方世界诸天、人民,其有至心愿生彼国,凡有三辈:其上辈者,舍家弃欲而作沙门,发菩提心,一向专念无量寿佛,修诸功德,愿生彼国。此等众生临寿终时,无量寿佛与诸大众现其人前,即随彼佛往生其国,便于七宝华中自然化生,住不退转,智慧勇猛,神通自在。是故阿难!其有众生欲于今世见无量寿佛,应发无上菩提之心,修行功德,愿生彼国。”佛告阿难:“其中辈者,十方世界诸天、人民,其有至心愿生彼国,虽不能行作沙门,大修功德,当发无上菩提之心,一向专念无量寿佛,多少修善,奉持斋戒,起立塔像,饭食沙门,悬缯然灯,散华烧香,以此回向,愿生彼国。其人临终,无量寿佛化现其身,光明相好具如真佛,与诸大众现其人前,即随化佛往生其国,住不退转,功德智慧,次如上辈者也。”佛告阿难:“其下辈者,十方世界诸天、人民,其有至心欲生彼国,假使不能作诸功德,当发无上菩提之心,一向专意,乃至十念,念无量寿佛,愿生其国;若闻深法,欢喜信乐,不生疑惑。乃至一念念于彼佛,以至诚心愿生其国。此人临终,梦见彼佛,亦得往生,功德智慧,次如中辈者也。”佛告阿难:“无量寿佛威神无极,十方世界无量无边不可思议诸佛如来,莫不称叹。于彼东方恒河沙佛国无量无数诸菩萨众,皆悉往诣无量寿佛所,恭敬供养,及诸菩萨声闻之众,听受经法,宣布道化,南、西、北方、四维上下亦复如是。”尔时,世尊而说颂曰:

dōng fāng zhū fó guó,qí shù rú héng shā,bǐ tǔ pú sà zhòng,wǎng jìn wú liàng jué。

东方诸佛国,其数如恒沙,彼土菩萨众,往觐无量觉。

nán xī běi sì wéi,shàng xià yì fù rán,bǐ tǔ pú sà zhòng,wǎng jìn wú liàng jué。

南西北四维,上下亦复然,彼土菩萨众,往觐无量觉。

yī qiè zhū pú sà,gè jī tiān miào huá,bǎo xiāng wú jià yī,gōng yǎng wú liàng jué。

一切诸菩萨,各赍天妙华,宝香无价衣,供养无量觉。

xián rán zòu tiān lè,chàng fā hé yǎ yīn,gē tàn zuì shèng zūn,gōng yǎng wú liàng jué。

咸然奏天乐,畅发和雅音,歌叹最胜尊,供养无量觉。

jiū dá shén tōng huì,yóu rù shēn fǎ mén,jù zú gōng dé cáng,miào zhì wú děng lún。

究达神通慧,游入深法门,具足功德藏,妙智无等伦。

huì rì lǎng shì jiān,xiāo chú shēng sǐ yún,gōng jìng rào sān zā,qǐ shǒu wú shàng zūn。

慧日朗世间,消除生死云,恭敬绕三匝,稽首无上尊。

jiàn bǐ yán jìng tǔ,wēi miào nán sī yì,yīn fā wú liàng xīn,yuàn wǒ guó yì rán。

见彼严净土,微妙难思议,因发无量心,愿我国亦然。

yìng shí wú liàng zūn,dòng róng fā xīn xiào,kǒu chū wú shù guāng,biàn zhào shí fāng guó。

应时无量尊,动容发欣笑,口出无数光,遍照十方国。

huí guāng wéi rào shēn,sān zā cóng dǐng rù,yī qiè tiān rén zhòng,yǒng yuè jiē huān xǐ。

回光围绕身,三匝从顶入,一切天人众,踊跃皆欢喜。

dà shì guān shì yīn,zhěng fú qǐ shǒu wèn,bái fó hé yuán xiào,wéi rán yuàn shuō yì。

大士观世音,整服稽首问,白佛何缘笑,唯然愿说意。

fàn shēng yóu léi zhèn,bā yīn chàng miào xiǎng,dāng shòu pú sà jì,jīn shuō rén dì tīng:

梵声犹雷震,八音畅妙响,当授菩萨记,今说仁谛听:

shí fāng lái zhèng shì,wú xī zhī bǐ yuàn,zhì qiú yán jìng tǔ,shòu jué dàng zuò fú。

十方来正士,吾悉知彼愿,志求严净土,受决当作佛。

jué le yī qiè fǎ,yóu rú mèng huàn xiǎng,mǎn zú zhū miào yuàn,bì chéng rú shì shā。

觉了一切法,犹如梦幻响,满足诸妙愿,必成如是刹。

zhī fǎ rú diàn yǐng,jiū jìng pú sà dào,jù zhū gōng dé běn,shòu jué dàng zuò fú。

知法如电影,究竟菩萨道,具诸功德本,受决当作佛。

tōng dá zhū fǎ xìng,yī qiè kōng wú wǒ,zhuān qiú jìng fó tǔ,bì chéng rú shì shā。

通达诸法性,一切空无我,专求净佛土,必成如是刹。

zhū fú gào pú sà: lìng jìn ān yǎng fú,wén fǎ lè shòu xíng,jí dé qīng jìng chù。

诸佛告菩萨:令觐安养佛,闻法乐受行,疾得清净处。

zhì bǐ yán jìng guó,biàn sù de shén tōng,bì yú wú liàng zūn,shòu jì chéng děng jué。

至彼严净国,便速得神通,必于无量尊,受记成等觉。

qí fú běn yuàn lì,wén míng yù wǎng shēng,jiē xī dào bǐ guó,zì zhì bù tuì zhuǎn。

其佛本愿力,闻名欲往生,皆悉到彼国,自致不退转。

pú sà xìng zhì yuàn,yuàn jǐ guó wú yì,pǔ niàn dù yī qiè,míng xiǎn mǎn shí fāng。

菩萨兴至愿,愿己国无异,普念度一切,名显满十方。

fèng shì yì rú lái,fēi huà biàn zhū shā,gōng jìng huān xǐ qù,hái dào ān yǎng guó。

奉事亿如来,飞化遍诸刹,恭敬欢喜去,还到安养国。

ruò rén wú shàn xīn,bù dé wén cǐ jīng,qīng jìng yǒu jiè zhě,nǎi huò wén zhèng fǎ。

若人无善心,不得闻此经,清净有戒者,乃获闻正法。

céng gèng jiàn shì zūn,zé néng xìn cǐ shì,qiān jìng wén fèng xíng,yǒng yuè dà huān xǐ。

曾更见世尊,则能信此事,谦敬闻奉行,踊跃大欢喜。

jiāo màn bì xiè dài,nán yǐ xìn cǐ fǎ,sù shì jiàn zhū fú,lè tīng rú shì jiào。

骄慢弊懈怠,难以信此法,宿世见诸佛,乐听如是教。

shēng wén huò pú sà,mò néng jiū shèng xīn,pì rú cóng shēng máng,yù xíng kāi dǎo rén。

声闻或菩萨,莫能究圣心,譬如从生盲,欲行开导人。

rú lái zhì huì hǎi,shēn guǎng wú yá dǐ,èr chéng fēi suǒ cè,wéi fú dú míng liǎo。

如来智慧海,深广无涯底,二乘非所测,唯佛独明了。

jiǎ shǐ yī qiē rén,jù zú jiē dé dào,jìng huì zhī běn kōng,yì jié sī fú zhì。

假使一切人,具足皆得道,净慧知本空,亿劫思佛智。

qióng lì jí jiǎng shuō,jǐn shòu yóu bù zhī,fú huì wú biān jì,rú shì zhì qīng jìng。

穷力极讲说,尽寿犹不知,佛慧无边际,如是致清净。

shòu mìng shén nán de,fú shì yì nán zhí,rén yǒu xìn huì nán,ruò wén jīng jìn qiú。

寿命甚难得,佛世亦难值,人有信慧难,若闻精进求。

wén fǎ néng bù wàng,jiàn jìng dé dà qìng,zé wǒ shàn qīn yǒu,shì gù dāng fā yì。

闻法能不忘,见敬得大庆,则我善亲友,是故当发意。

shè mǎn shì jiè huǒ,bì guò yào wén fǎ,huì dàng chéng fú dào,guǎng dù shēng sǐ liú。

设满世界火,必过要闻法,会当成佛道,广度生死流。

fú gào ā nán:" bǐ guó pú sà,jiē dāng jiū jìng yī shēng bǔ chù,chú qí běn yuàn wèi zhòng shēng gù,yǐ hóng shì gōng dé ér zì zhuāng yán,pǔ yù dù tuō yī qiè zhòng shēng。ā nán!bǐ fó guó zhōng zhū shēng wén zhòng shēn guāng yī xún,pú sà guāng míng zhào bǎi yóu xún。yǒu èr pú sà zuì zūn dì yī,wēi shén guāng míng pǔ zhào sān qiān dà qiān shì jiè。" ā nán bái fó:" bǐ èr pú sà,qí hào yún hé?" fú yán:" yī míng guān shì yīn,èr míng dà shì zhì。cǐ èr pú sà,yú shì guó tǔ xiū pú sà xíng,mìng zhōng zhuǎn huà shēng bǐ fó guó。ā nán!qí yǒu zhòng shēng shēng bǐ guó zhě,jiē xī jù zú sān shí èr xiāng,zhì huì chéng mǎn,shēn rù zhū fǎ,jiū chàng yào miào,shén tōng wú ài,zhū gēn míng lì。qí dùn gēn zhě,chéng jiù èr rěn qí lì gēn zhě,dé bù kě jì wú shēng fǎ rěn。yòu bǐ pú sà,nǎi zhì chéng fó,bù shòu è qù,shén tōng zì zài,cháng shí sù mìng,chú shēng tā fāng wǔ zhuó è shì,shì xiàn tóng bǐ,rú wǒ guó yě。" fó yǔ ā nán:" bǐ guó pú sà chéng fú wēi shén,yī shí zhī qǐng,wǎng yì shí fāng wú liàng shì jiè,gōng jìng gōng yǎng zhū fú shì zūn,suí xīn suǒ niàn,huá xiāng jì lè,yī gàizhuàng fān wú shù wú liàng gōng yǎng zhī jù,zì rán huà shēng,yīng niàn jí zhì。zhēn miào shū tè,fēi shì suǒ yǒu,zhé yǐ fèng sàn zhū fú jí zhū pú sà shēng wén zhī zhòng,zài xū kōng zhōng huà chéng huá gài,guāng sè yù shuò,xiāng qì pǔ xūn。qí huá zhōu yuán sì bǎi lǐ zhě,rú shì zhuǎn bèi,nǎi fù sān qiān dà qiān shì jiè,suí qí qián hòu,yǐ cì huà méi。qí zhū pú sà qiān rán xīn yuè,yú xū kōng zhōng gòng zòu tiān lè,yǐ wēi miào yīn gē tàn fú dé,tīng shòu jīng fǎ,huān xǐ wú liàng。gōng yǎng fú yǐ,wèi shí zhī qián,hū rán qīng jǔ hái qí běn guó。" fó yǔ ā nán:" wú liàng shòu fó,wèi zhū shēng wénpú sàtiānrén bān xuān fǎ shí,dōu xī jí huì qī bǎo jiǎng táng,guǎng xuān dào jiào,yǎn chàng miào fǎ,mò bù huān xǐ xīn jiě dé dào。jí shí sì fāng zì rán fēng qǐ,chuī qī bǎo shù chū wǔ yīn shēng,wú liàng miào huá suí fēng sì sàn,zì rán gōng yǎng rú shì bù jué。yī qiè zhū tiān,jiē jī tiān shàng bǎi qiān huá xiāngwàn zhǒng jì lè gōng yǎng qí fú jí zhū pú sàshēng wén zhī zhòng,pǔ sàn huá xiāng,zòu zhū yīn yuè,qián hòu lái wǎng,gèng xiāng kāi bì。dāng sī zhī shí,xī yí kuài lè,bù kě shèng yán。" fó yǔ ā nán:" shēng bǐ fó guó zhū pú sà děng,suǒ kě jiǎng shuō,cháng xuān zhèng fǎ,suí shùn zhì huì,wú wéi wú shī。yú qí guó tǔ suǒ yǒu wàn wù,wú wǒ suǒ xīn,wú rǎn zhe xīn,qù lái jìn zhǐ,qíng wú suǒ xì,suí yì zì zài,wú suǒ shì mò,wú bǐ wú wǒ,wú jìng wú sòng,yú zhū zhòng shēng,dé dà cí bēi ráo yì zhī xīn,róu rùn diào fú wú fèn hèn xīn,lí gài qīng jìng wú yàn dài xīn,děng xīnshèng xīnshēn xīndìng xīn,ài fǎ lè fǎ xǐ fǎ zhī xīn,miè zhū fán nǎo lí è qù xīn,jiū jìng yī qiè pú sà suǒ xíng,jù zú chéng jiù wú liàng gōng dé,dé shēn chán dìng zhū tōng míng huì,yóu zhì qī jué,xiū xīn fó fǎ,ròu yǎn qīng chè,mí bù fēn le,tiān yǎn tōng dá,wú liàng wú xiàn。fǎ yǎn guān chá jiū jìng zhū dào,huì yǎn jiàn zhēn néng dù bǐ àn,fú yǎn jù zú jué le fǎ xìng,yǐ wú ài zhì wéi rén yǎn shuō,děng guān sān jiè kōng wú suǒ yǒu,zhì qiú fó fǎ,jù zhū biàn cái,chú miè zhòng shēng fán nǎo zhī huàn。cóng rú lái shēng,xiè fǎ rú rú,shàn zhī jí miè yīn shēng fāng biàn,bù xīn shì yǔ,lè zài zhèng lùn。xiū zhū shàn běn,zhì chóng fú dào。zhī yī qiè fǎ jiē xī jì miè,shēng shēn fán nǎo èr yú jù jǐn,wén shén shēn fǎ xīn bù yí jù,cháng néng xiū xíng qí dà bēi zhě,shēn yuǎn wēi miào,mí bù fù zài。jiū jìng yī chéng,zhì yú bǐ àn,jué duàn yí wǎng,huì yóu xīn chū,yú fó jiào fǎ,gāi luó wú wài。zhì huì rú dà hǎi,sān mèi rú shān wáng,huì guāng míng jìng,chāo yú rì yuè,qīng bái zhī fǎ,jù zú yuán mǎn。yóu rú xuě shān,zhào zhū gōng dé děng yī jìng gù。yóu rú dà dì,jìng huì hào wù wú yì xīn gù。yóu rú jìng shuǐ,xǐ chú chén láo zhū gòu rǎn gù。yóu rú huǒ wáng,shāo miè yī qiè fán nǎo xīn gù。yóu rú dà fēng,xíng zhū shì jiè wú zhàng ài gù。yóu rú xū kōng,yú yī qiè yǒu wú suǒ zhe gù。yóu rú lián huá,yú zhū shì jiān wú rǎn wū gù。yóu rú dà chéng,yùn zài qún méng chū shēng sǐ gù。yóu rú zhòng yún,zhèn dà fǎ léi jué wèi jué gù。yóu rú dà yǔ,yǔ gān lù fǎ rùn zhòng shēng gù。rú jīn gāng shān,zhòng mó wài dào bù néng dòng gù。rú fàn tiān wáng,yú zhū shàn fǎ zuì shàng shǒu gù。rú ní jū lèi shù,pǔ fù yī qiè gù。rú yōu tán bō huá,xī yǒu nán yù gù。rú jīn chì niǎo,wēi fú wài dào gù。rú zhòng yóu qín,wú suǒ cáng jī gù。yóu rú niú wáng,wú néng shèng gù。yóu rú xiàng wáng,shàn diào fú gù。rú shī zi wáng,wú suǒ wèi gù。kuàng ruò xū kōng,dà cí děng gù。cuī miè jí xīn,bù jì shèng gù。zhuān lè qiú fǎ,xīn wú yàn zú,cháng yù guǎng shuō,zhì wú pí juàn,jī fǎ gǔ,jiàn fǎ chuáng,yào huì rì,chú chī àn,xiū liù hé jìng,cháng xíng fǎ shī,zhì yǒng jīng jìn,xīn bù tuì ruò,wèi shì dēng míng zuì shèng fú tián,cháng wèi shī dǎo,děng wú zēng ài。wéi yuè zhèng dào,wú yú xīn qī,bá zhū yù cì,yǐ ān qún shēng。gōng huì shū shèng,mò bù zūn jìng。miè sān gòu zhàng,yóu zhū shén tōng,yīn lìyuán lìyì lìyuàn lìfāng biàn zhī lìcháng lìshàn lìdìng lìhuì lìduō wén zhī lì,shījièrěn rǔjīng jìnchán dìngzhì huì zhī lì,zhèng niànzhǐ guān zhū tōng míng lì,rú fǎ diào fú zhū zhòng shēng lì。rú shì děng lì,yī qiè jù zú shēn sè xiàng hǎo,gōng dé biàn cái,jù zú zhuāng yán,wú yǔ děng zhě。gōng jìng gōng yǎng wú liàng zhū fú,cháng wèi zhū fú suǒ gòng chēng tàn。jiū jìng pú sà zhū bō luó mì,xiū kōng wú xiāngwú yuàn sān mèibù shēng bù miè zhū sān mèi mén,yuǎn lí shēng wényuán jué zhī dì。ā nán!bǐ zhū pú sà chéng jiù rú shì wú liàng gōng dé,wǒ dàn wèi rǔ lüè yán zhī ěr。ruò guǎng shuō zhě,bǎi qiān wàn jié bù néng qióng jìn。" fú gào mí lè pú sàzhū tiānrén děng:" wú liàng shòu guó shēng wénpú sà gōng dé zhì huì,bù kě chēng shuō。yòu qí guó tǔ wēi miào ān lè,qīng jìng ruò cǐ。hé bù lì wéi shàn!niàn dào zhī zì rán,zhe yú wú shàng xià,dòng dá wú biān jì。yí gè qín jīng jìn,nǔ lì zì qiú zhī,bì děi chāo jué qù,wǎng shēng ān lè guó。héng jié wǔ è dào,è dào zì rán bì,shēng dào wú qióng jí,yì wǎng ér wú rén。qí guó bù nì wéi,zì rán zhī suǒ qiān,hé bù qì shì shì,qín xíng qiú dào dé!kě dé jí cháng shēng,shòu lè wú yǒu jí。rán shì rén báo sú,gòng zhēng bù jí zhī shì。yú cǐ jù è jí kǔ zhī zhōng,qín shēn yíng wù,yǐ zì jǐ jì,wú zūn wú bēi,wú pín wú fù,shào zhǎng nán nǚ,gòng yōu qián cái,yǒu wú tóng rán,yōu sī shì děng。bīng yíng chóu kǔ,lèi niàn jī lǜ,wèi xīn zǒu shǐ,wú yǒu ān shí。yǒu tián yōu tián,yǒu zhái yōu zhái,niú mǎ liù chù,nú bì qián cái,yī shí shí wù,fù gòng yōu zhī。zhòng sī lèi xī,yōu niàn chóu bù,héng wèi fēi cháng shuǐ huǒ dào zéi,yuàn jiā zhài zhǔ,fén piào jié duó,xiāo sàn mó miè,yōu dú sōng sōng,wú yǒu jiě shí。jié fèn xīn zhōng,bù lí yōu nǎo,xīn jiān yì gù,shì wú zòng shě。huò zuò cuī suì,shēn wáng mìng zhōng,qì juān zhī qù,mò shuí suí zhě。zūn guì háo fù,yì yǒu sī huàn。yōu jù wàn duān,qín kǔ ruò cǐ。jié zhòng hán rè,yǔ tòng gòng jū。pín qióng xià liè,kùn fá cháng wú。wú tián yì yōu yù yǒu tián,wú zhái yì yōu yù yǒu zhái,wú niúmǎliù chùnú bìqián cáiyīshíshí wù,yì yōu yù yǒu zhī。shì yǒu yī,fù shǎo yī。yǒu shì shǎo shì,sī yǒu qí děng。shì yù jù yǒu,biàn fù mí sàn。rú shì yōu kǔ,dāng fù qiú suǒ。bù néng shí dé,sī xiǎng wú yì。shēn xīn jù láo,zuò qǐ bù ān。yōu niàn xiāng suí,qín kǔ ruò cǐ。yì jié zhòng hán rè,yǔ tòng gòng jū。huò shí zuò zhī zhōng shēn tiān mìng,bù kěn wéi shàn háng dào jìn dé。shòu zhōng shēn sǐ dàng dú yuǎn qù,yǒu suǒ qù xiàng,shàn è zhī dào,mò néng zhī zhě。shì jiān rén mín fù zǐ xiōng dì,fū fù jiā shì,zhōng wài qīn shǔ,dāng xiāng jìng ài,wú xiāng zēng jí,yǒu wú xiāng tōng,wú de tān xī。yán sè cháng hé,mò xiāng wéi lì。huò shí xīn zhēng,yǒu suǒ huì nù。jīn shì hèn yì,wēi xiāng zēng jí hòu shì zhuǎn jù,zhì chéng dà yuàn。suǒ yǐ zhě hé?shì jiān zhī shì,gèng xiāng huàn hài。suī bù jí shí,yìng jí xiǎng pò。rán hán dú chù nù,jié fèn jīng shén,zì rán kè shí,bù dé xiāng lí,jiē dāng duì shēng,gèng xiāng bào fù。rén zài shì jiān ài yù zhī zhōng,dú shēng dú sǐ,dú qù dú lái,dāng háng zhì qù kǔ lè zhī dì,shēn zì dāng zhī,wú yǒu dài zhě。shàn è biàn huà,yāng fú yì chù,sù yù yán dài,dāng dú qù rù。yuǎn dào tā suǒ,mò néng jiàn zhě,shàn è zì rán zhuī xíng suǒ shēng。yǎo yǎo míng míng,bié lí jiǔ cháng,dào lù bù tóng,huì jiàn wú qī,shén nán shén nán。jīn dé xiāng zhí,hé bù qì zhòng shì!gè yù qiáng jiàn shí,nǔ lì qín xiū shàn,jīng jìn yuàn dù shì,kě dé jí cháng shēng。rú hé bù qiú dào,ān suǒ xū dàiyù hé lè hū!rú shì shì rén,bù xìn zuò shàn dé shàn,wèi dào dé dào,bù xìn rén sǐ gēng shēng,huì shī dé fú。shàn è zhī shì,dōu bù xìn zhī。wèi zhī bù rán,zhōng wú yǒu shì。dàn zuò cǐ gù,qiě zì jiàn zhī,gèng xiāng zhān shì,xiān hòu tóng rán。zhuǎn xiāng chéng shòu fù yú jiào lìng,xiān rén zǔ fù,sù bù wéi shàn,bù shí dào dé,shēn yú shén àn,xīn sāi yì bì,sǐ shēng zhī qù,shàn è zhī dào,zì bù néng jiàn,wú yǒu yǔ zhě。jí xiōng huò fú,jìng gè zuò zhī,wú yī guài yě。shēng sǐ cháng dào,zhuǎn xiāng sì lì,huò fù kū zi,huò zi kū fù,xiōng dìfū fù gèng xiāng kū qì,diān dǎo shàng xià wú cháng gēn běn。jiē dāng guò qù,bù kě cháng bǎo。jiào yǔ kāi dǎo,xìn zhī zhě shǎo。shì yǐ shēng sǐ liú zhuǎn,wú yǒu xiū zhǐ。rú cǐ zhī rén méng míng dǐ tū,bù xìn jīng fǎ,xīn wú yuǎn lǜ,gè yù kuài yì,chī huò ài yù,bù dá yú dào dé,mí méi yú chēn nù,tān láng yú cái sè,zuò zhī bù dé dào,dāng gèng è qù kǔ。shēng sǐ wú qióng yǐ,āi zāi shén kě shāng!huò shí shì jiā fù zǐxiōng dìfū fù yī sǐ yī shēng,gèng xiāng āi mǐn。ēn ài sī mù,yōu niàn jié fù。xīn yì tòng zhe,dié xiāng gù liàn。qióng rì zú suì,wú yǒu jiě yǐ。jiào yǔ dào dé,xīn bù kāi míng,sī xiǎng ēn hǎo,bù lí qíng yù,hūn mēng àn sāi,yú huò suǒ fù。bù néng shēn sī shú jì,xīn zì duān zhèng,zhuān jīng háng dào,jué duàn shì shì biàn xuán zhì jìng,nián shòu zhōng jǐn bù néng dé dào,wú kě nài hé。zǒng wěi kuì rǎo,jiē tān ài yù。huò dào zhě zhòng,wù zhī zhě shǎo。shì jiān cōng cōng,wú kě liáo lài。zūn bēi shàng xià,pín fù guì jiàn,qín kǔ cōng wù,gè huái shā dú,è qì yǎo míng,wèi wàng xìng shì,wéi nì tiān dì,bù cóng rén xīn。zì rán fēi è,xiān suí yǔ zhī。zì tīng suǒ wéi,dài qí zuì jí。qí shòu wèi zhōng jǐn,biàn dùn duó zhī。xià rù è dào,lěi shì qín kǔ。zhǎn zhuǎn qí zhōng shù qiān yì jié,wú yǒu chū qī,tòng bù kě yán,shén kě āi mǐn。" fú gào mí lè pú sà zhū tiān rén děng:" wǒ jīn yǔ rǔ shì jiān zhī shì,rén yòng shì gù,zuò bù dé dào。dāng shú sī jì,yuǎn lí zhòng è,zé qí shàn zhě qín ér xíng zhī。ài yù róng huá bù kě cháng bǎo,jiē dāng bié lí wú kě lè zhě。yù fú zài shì,dāng qín jīng jìn。qí yǒu zhì yuàn shēng ān lè guó zhě,kě dé zhì huì míng dá,gōng dé shū shèng。wù dé suí xīn suǒ yù,kuī fù jīng jiè,zài rén hòu yě。tǎng yǒu yí yì bù jiě jīng zhě,kě jù wèn fú,dāng wèi shuō zhī。" mí lè pú sà cháng guì bái yán:" fú wēi shén zūn zhòng,suǒ shuō kuài shàn,tīng fó jīng yǔ,guàn xīn sī zhī。shì rén shí ěr,rú fú suǒ yán。jīn fú cí mǐn,xiǎn shì dà dào,ěr mù kāi míng,zhǎng de dù tuō。wén fú suǒ shuō,mò bù huān xǐ。zhū tiānrén mínrú dòng zhī lèi,jiē méng cí ēn jiě tuō yōu kǔ。fó yǔ jiào jiè,shén shēn shén shàn,zhì huì míng jiàn bā fāngshàng xiàqù lái jīn shì,mò bù jiù chàng。jīn wǒ zhòng děng,suǒ yǐ méng de dù tuō,jiē fú qián shì qiú dào zhī shí qiān kǔ suǒ zhì。ēn dé pǔ fù,fú lù wēi wēi,guāng míng chè zhào,dá kōng wú jí。kāi rù ní huán,jiào shòu diǎn lǎn,wēi zhì xiāo huà,gǎn dòng shí fāng,wú qióng wú jí。fú wèi fǎ wáng,zūn chāo zhòng shèng,pǔ wèi yī qiè tiān rén zhī shī,suí xīn suǒ yuàn,jiē lìng dé dào。jīn dé zhí fú,fù wén wú liàng shòu shēng,mí bù huān xǐ,xīn dé kāi míng。" fú gào mí lè:" rǔ yán shì yě。ruò yǒu cí jìng yú fú zhě,shí wèi dà shàn。tiān xià jiǔ jiǔ,nǎi fù yǒu fú。jīn wǒ yú cǐ shì zuò fú,yǎn shuō jīng fǎ,xuān bù dào jiào,duàn zhū yí wǎng,bá ài yù zhī běn,dù zhòng è zhī yuán,yóu bù sān jiè,wú suǒ guà ài。diǎn lǎn zhì huì,zhòng dào zhī yào,zhí chí gāng wéi,zhāo rán fēn míng。kāi shì wǔ qù,dù wèi dù zhě,jué zhèng shēng sǐ ní huán zhī dào。mí lè dāng zhī!rǔ cóng wú shù jié lái xiū pú sà xíng,yù dù zhòng shēng,qí yǐ jiǔ yuǎn。cóng rǔ dé dào zhì yú ní huán,bù kě chēng shù。rǔ jí shí fāng zhū tiānrén mín yī qiè sì zhòng,yǒng jié yǐ lái,zhǎn zhuǎn wǔ dào,yōu wèi qín kǔ,bù kě jù yán,nǎi zhì jīn shì,shēng sǐ bù jué。yǔ fú xiāng zhí,tīng shòu jīng fǎ,yòu fù dé wén wú liàng shòu fó。kuài zāi!shén shàn。wú zhù ěr xǐ,rǔ jīn yì kě zì yàn shēngsǐlǎobìngtòng kǔ,è lù bù jìng,wú kě lè zhě。yí zì jué duàn duān shēn zhèng xíng,yì zuò zhū shàn,xiū jǐ jié jìng,xǐ chú xīn gòu。yán xíng zhōng xìn,biǎo lǐ xiāng yìng。rén néng zì dù,zhuǎn xiāng zhěng jì。jīng míng qiú yuàn,jī lěi shàn běn。suī yī shì qín kǔ,xū yú zhī jiān,hòu shēng wú liàng shòu guó,kuài lè wú jí。zhǎng yǔ dào dé hé míng,yǒng bá shēng sǐ gēn běn,wú fù tānhuìyú chīkǔ nǎo zhī huàn,yù shòu yī jiébǎi jiéqiān yì wàn jié,zì zài suí yì,jiē kě dé zhī。wú wéi zì rán,cì yú ní huán zhī dào。rǔ děng yí gè jīng jìn,qiú xīn suǒ yuàn,wú de yí huò zhōng huǐ,zì wèi guò jiù,shēng bǐ biān dì qī bǎo gōng diàn,wǔ bǎi suì zhōng shòu zhū è yě。" mí lè bái yán:" shòu fú zhòng huì,zhuān jīng xiū xué,rú jiào fèng xíng,bù gǎn yǒu yí。" fú gào mí lè:" rǔ děng néng yú cǐ shì duān xīn zhēng yì,bù zuò zhòng è,shèn wéi zhì dé,shí fāng shì jiè zuì wú lún pǐ。suǒ yǐ zhě hé?zhū fó guó tǔ,tiān rén zhī lèi,zì rán zuò shàn,bù dà wéi è,yì kě kāi huà。jīn wǒ yú cǐ shì jiàn zuò fú,chǔ yú wǔ èwǔ tòngwǔ shāo zhī zhōng,wèi zuì jù kǔ,jiào huà qún shēng,lìng shě wǔ è,lìng qù wǔ tòng,lìng lí wǔ shāo。jiàng huà qí yì,lìng chí wǔ shàn,huò qí fú dé,dù shì cháng shòu ní huán zhī dào。" fú yán:" hé děng wǔ è?hé děng wǔ tòng?hé děng wǔ shāo?hé děng xiāo huà wǔ èlìng chí wǔ shànhuò qí fú dé dù shì cháng shòu ní huán zhī dào?qí yī è zhě: zhū tiānrén mínrú dòng zhī lèi,yù wèi zhòng è,mò bù jiē rán。qiáng zhě fú ruò,zhuǎn xiāng kè zéi,cán hài shā lù,dié xiāng tūn shì。bù zhī xiū shàn,è nì wú dào,hòu shòu yāng fá,zì rán qù xiàng,shén míng jì shí,fàn zhě bù shè。gù yǒu pín qióngxià jiànqǐ gàigū dúlóngmángyīn yǎyú chī bì è,zhì yǒu kuáng bù dǎi zhī shǔ。yòu yǒu zūn guìháo fùgāo cáimíng dá,jiē yóu sù shì cí xiào,xiū shàn jī dé suǒ zhì。shì yǒu cháng dào,wáng fǎ láo yù,bù kěn wèi shèn,wèi è rù zuì,shòu qí yāng fá qiú wàng jiě tuō,nán de miǎn chū。shì jiān yǒu cǐ mù qián xiàn shì,shòu zhōng hòu shì,yóu shēn yóu jù,rù qí yōu míng,zhuǎn shēng shòu shēn。pì rú wáng fǎ,tòng kǔ jí xíng。gù yǒu zì rán sān tú,wú liàng kǔ nǎo,zhuǎn mào qí shēn,gǎi xíng yì dào。suǒ shòu shòu mìng,huò zhǎng huò duǎn,hún shén jīng shí,zì rán qù zhī。dāng dú zhí xiàng,xiāng cóng gòng shēng。gèng xiāng bào fù,wú yǒu zhǐ yǐ。yāng è wèi jǐn,bù dé xiāng lí。zhǎn zhuǎn qí zhōng,wú yǒu chū qī。nán de jiě tuō,tòng bù kě yán。tiān dì zhī jiān,zì rán yǒu shì。suī bù jí shí zú bào yīng zhì,shàn è zhī dào huì dāng guī zhī。shì wèi yī dà èyī tòngyī shāo,qín kǔ rú shì。pì rú dà huǒ fén shāo rén shēn,rén néng yú zhōng yī xīn zhì yì,duān shēn zhèng xíngdú zuò zhū shànbù wéi zhòng è zhě,shēn dú dù tuō,huò qí fú dé,dù shì shàng tiān ní huán zhī dào,shì wèi yī dà shàn yě。" fú yán:" qí èr è zhě: shì jiān rén mín,fù zǐxiōng dìshì jiā fū fù,dōu wú yì lǐ,bù shùn fǎ dù,shē yín jiāo zòng,gè yù kuài yì,rèn xīn zì zì。gèng xiāng qī huò,xīn kǒu gè yì,yán niàn wú shí。nìng chǎn bù zhōng,qiǎo yán yú mèi,jí xián bàng shàn,xiàn rù yuàn wǎng。zhǔ shàng bù míng,rèn yòng chén xià,chén xià zì zài,jī wěi duō duān,jiàn dù néng xíng,zhī qí xíng shì。zài wèi bù zhèng,wèi qí suǒ qī。wàng sǔn zhōng liáng,bù dàng tiān xīn。chén qī qí jūn,zi qī qí fù。xiōng dì fū fù,zhōng wài zhī shí,gèng xiāng qī kuáng。gè huái tān yùchēn huìyú chī,yù zì hòu jǐ,yù tān duō yǒu,zūn bēi shàng xià,xīn jù tóng rán。pò jiā wáng shēn,bù gù qián hòu。qīn shǔ nèi wài,zuò zhī miè zú。huò shí shì jiā zhī shí,xiāng dǎng shì lǐ,yú mín yě rén,zhuǎn gòng cóng shì。gèng xiāng lì hài,fèn chéng yuàn jié。fù yǒu qiān xī,bù kěn shī yǔ。ài bǎo tān zhòng,xīn láo shēn kǔ。rú shì zhì jìng,wú suǒ shì hù。dú lái dú qù,wú yī suí zhě。shàn è huò fú,zhuī mìng suǒ shēng。huò zài lè chù,huò rù kǔ dú,rán hòu nǎi huǐ,dāng fù hé jí!shì jiān rén mín,xīn yú shǎo zhì,jiàn shàn zēng bàng,bù sī mù jí,dàn yù wèi è,wàng zuò fēi fǎ。cháng huái dào xīn,xī wàng tā lì,xiāo sàn mó jǐn,ér fù qiú suǒ。xié xīn bù zhèng,jù rén yǒu sè,bù yù sī jì,shì zhì nǎi huǐ。jīn shì xiàn yǒu wáng fǎ láo yù,suí zuì qù xiàng,shòu qí yāng fá,yīn qí qián shì bù xìn dào dé,bù xiū shàn běn。jīn fù wèi è,tiān shén kè shí,bié qí míng jí。shòu zhōng shén shì,xià rù è dào,gù yǒu zì rán sān tú wú liàng kǔ nǎo,zhǎn zhuǎn qí zhōng,shì shì lèi jié wú yǒu chū qī,nán de jiě tuō,tòng bù kě yán。shì wèi èr dà èèr tòngèr shāo,qín kǔ rú shì。pì rú dà huǒ fén shāo rén shēn,rén néng yú zhōng yī xīn zhì yì,duān shēn zhèng xíng,dú zuò zhū shànbù wéi zhòng è zhě,shēn dú dù tuō,huò qí fú dé,dù shì shàng tiān ní huán zhī dào。shì wèi èr dà shàn yě。" fú yán:" qí sān è zhě: shì jiān rén mín,xiāng yīn jì shēng,gòng jū tiān dì zhī jiān,chù nián shòu mìng,wú néng jǐ hé。shàng yǒu xián míng zhǎng zhě zūn guì háo fù,xià yǒu pín qióng sī jiàn jīn huà liè yú fū,zhōng yǒu bù shàn zhī rén cháng huái xié è,dàn niàn yín yì,fán mǎn xiōng zhōng,ài yù jiāo luàn,zuò qǐ bù ān。tān yì shǒu xī,dàn yù táng dé。miàn lài xì sè,xié tài wài yì。zì qī yàn zēng,sī wàng chū rù。fèi sǔn jiā cái,shì wèi fēi fǎ。jiāo jié jù huì,xīng shī xiāng fá。gōng jié shā lù,qiáng duó wú dào。ě xīn zài wài,bù zì xiū yè。dào qiè qù dé,yù jī chéng shì。kǒng shì pò xié,guī gěi qī zǐ。zì xīn kuài yì,jí shēn zuò yuè。huò yú qīn shǔ,bù bì zūn bēi,jiā shì zhōng wài,huàn ér kǔ zhī。yì fù bù wèi wáng fǎ jìn lìng。rú shì zhī è,zhe yú rén guǐ,rì yuè zhào jiàn,shén míng jì shí。gù yǒu zì rán sān tú wú liàng kǔ nǎo,zhǎn zhuǎn qí zhōng,shì shì lèi jié,wú yǒu chū qī,nán de jiě tuō,tòng bù kě yán。shì wèi sān dà èsān tòngsān shāo,qín kǔ rú shì。pì rú dà huǒ fén shāo rén shēn,rén néng yú zhōng yī xīn zhì yì,duān shēn zhèng xíng,dú zuò zhū shànbù wéi zhòng è zhě,shēn dú dù tuō,huò qí fú dé,dù shì shàng tiān ní huán zhī dào。shì wèi sān dà shàn yě。" fú yán:" qí sì è zhě: shì jiān rén mín,bù niàn xiū shàn,zhuǎn xiāng jiào lìng gòng wèi zhòng è,liǎng shé è kǒu,wàng yán qǐ yǔ,chán zéi dòu luàn,zēng jí shàn rén,bài huài xián míng,yú bàng kuài xǐ。bù xiào èr qīn,qīng màn shī zhǎng,péng yǒu wú xìn,nán de chéng shí。zūn guì zì dà,wèi jǐ yǒu dào,héng xíng wēi shì,qīn yì yú rén。bù néng zì zhī wèi è wú chǐ,zì yǐ qiáng jiàn,yù rén jìng nán。bù wèi tiān dì shén míng rì yuè,bù kěn zuò shàn,nán kě jiàng huà,zì yòng yǎn jiǎn,wèi kě cháng ěr,wú suǒ yōu jù,cháng huái jiāo màn。rú shì zhòng è,tiān shén jì shí。lài qí qián shì pō zuò fú dé,xiǎo shàn fú jiē,yíng hù zhù zhī。jīn shì wèi è,fú dé jǐn miè,zhū shàn guǐ shén,gè qù lí zhī。shēn dú kōng lì,wú suǒ fù yī。shòu mìng zhōng jǐn,zhū è suǒ guī。zì rán pò cù,gòng qù duó zhī。yòu qí míng jí,jì zài shén míng。yāng jiù qiān yǐn,dāng wǎng qù xiàng。zuì bào zì rán,wú cóng shě lí。dàn dé qián xíng,rù yú huǒ huò,shēn xīn cuī suì,jīng shén tòng kǔ。dāng sī zhī shí,huǐ fù hé jí!tiān dào jiǒng rán,bù dé cuō diē,gù yǒu zì rán sān tú wú liàng kǔ nǎo。zhǎn zhuǎn qí zhōng,shì shì lèi jié,wú yǒu chū qī,nán de jiě tuō,tòng bù kě yán。shì wèi sì dà èsì tòngsì shāo,qín kǔ rú shì。pì rú dà huǒ fén shāo rén shēn,rén néng yú zhōng yī xīn zhì yì,duān shēn zhèng xíng,dú zuò zhū shàn,bù wéi zhòng è,shēn dú dù tuō,huò qí fú dé,dù shì shàng tiān ní huán zhī dào。shì wèi sì dà shàn yě。" fú yán:" qí wǔ è zhě: shì jiān rén mín,xǐ yǐ xiè duò,bù kěn zuò shàn zhì shēn xiū yè,jiā shì juàn shǔ jī hán kùn kǔ。fù mǔ jiào huì,chēn mù nù yīng,yán lìng bù hé,wéi lì fǎn nì。pì rú yuàn jiā,bù rú wú zi。qǔ yǔ wú jié,zhòng gòng huàn yàn。fù ēn wéi yì,wú yǒu bào cháng zhī xīn。pín qióng kùn fá,bù néng fù dé。gū jiào zòng duó,fàng zì yóu sǎn。chuàn shù táng dé,yòng zì zhèn gěi。dān jiǔ shì měi,yǐn shí wú dù。sì xīn dàng yì,lǔ hù dǐ tū。bù shí rén qíng,qiáng yù yì zhì。jiàn rén yǒu shàn,dù jí è zhī。wú yì wú lǐ,wú suǒ gù nán。zì yòng shí dāng,bù kě jiàn xiǎo。liù qīn juàn shǔ,suǒ zī yǒu wú,bù néng yōu niàn。bù wéi fù mǔ zhī ēn,bù cún shī yǒu zhī yì。xīn cháng niàn è,kǒu cháng yán è,shēn cháng xíng è,céng wú yī shàn。bù xìn xiān shèng zhū fó jīng fǎ,bù xìn háng dào kě de dù shì,bù xìn sǐ hòu shén míng gēng shēng,bù xìn zuò shàn dé shànwèi è dé è,yù shā zhēn rén,dòu luàn zhòng sēng。yù hài fùmǔxiōngdìjuàn shǔ。liù qīn zēng wù,yuàn lìng qí sǐ。rú shì shì rén,xīn yì jù rán,yú chī méng mèi,ér zì yǐ zhì huì。bù zhī shēng suǒ cóng lái,sǐ suǒ qù xiàng。bù rén bù shùn,è nì tiān dì,ér yú qí zhōng xī wàng jiǎo xìng。yù qiú cháng shēng,huì dāng guī sǐ。cí xīn jiào huì,lìng qí niàn shàn,kāi shì shēng sǐ shàn è zhī qù,zì rán yǒu shì,ér bù kěn xìn zhī。kǔ xīn yǔ yǔ,wú yì qí rén,xīn zhōng bì sè,yì bù kāi jiě。dà mìng jiāng zhōng,huǐ jù jiāo zhì。bù yù xiū shàn,lín qióng fāng huǐ。huǐ zhī yú hòu,jiāng hé jí hū!tiān dì zhī jiān,wǔ dào fēn míng。huī kuò yǎo míng,hào hào máng máng,shàn è bào yìng,huò fú xiàng chéng,shēn zì dāng zhī,wú shuí dài zhě。shù zhī zì rán,yīng qī suǒ xíng。yāng jiù zhuī mìng,wú de cóng shě。shàn rén xíng shàn,cóng lè rù lè,cóng míng rù míng。è rén xíng è,cóng kǔ rù kǔ,cóng míng rù míng。shuí néng zhī zhě?dú fú zhī ěr。jiào yǔ kāi shì,xìn yòng zhě shǎo。shēng sǐ bù xiū,è dào bù jué。rú shì shì rén,nán kě jù jǐn。gù yǒu zì rán sān tú wú liàng kǔ nǎo,zhǎn zhuǎn qí zhōng,shì shì lèi jié wú yǒu chū qī,nán de jiě tuō,tòng bù kě yán。shì wèi wǔ dà èwǔ tòngwǔ shāo,qín kǔ rú shì。pì rú dà huǒ fén shāo rén shēn,rén néng yú zhōng yī xīn zhì yì,duān shēn zhèng niàn,yán xíng xiāng fù,suǒ zuò zhì chéng,suǒ yǔ rú yǔ,xīn kǒu bù zhuǎn。dú zuò zhū shàn,bù wéi zhòng è,shēn dú dù tuō,huò qí fú dé,dù shì shàng tiān ní huán zhī dào。shì wèi wǔ dà shàn yě。" fú gào mí lè:" wú yǔ rǔ děng,shì shì wǔ è qín kǔ ruò cǐ。wǔ tòngwǔ shāo,zhǎn zhuǎn xiāng shēng,dàn zuò zhòng è,bù xiū shàn běn,jiē xī zì rán rù zhū è qù。huò qí jīn shì xiān bèi yāng bìng,qiú sǐ bù dé,qiú shēng bù dé,zuì è suǒ zhāo,shì zhòng jiàn zhī。shēn sǐ suí háng rù sān è dào,kǔ dú wú liàng,zì xiāng jiāo rán。zhì qí jiǔ hòu,gòng zuò yuàn jié。cóng xiǎo wēi qǐ,suì chéng dà è,jiē yóu tān zhe cái sè,bù néng shī huì。chī yù suǒ pò,suí xīn sī xiǎng,fán nǎo jié fù,wú yǒu jiě yǐ。hòu jǐ zhēng lì,wú suǒ shěng lù。fù guì róng huá,dāng shí kuài yì。bù néng rěn rǔ,bù wù xiū shàn,wēi shì wú jǐ,suí yǐ mó miè。shēn zuò láo kǔ,jiǔ hòu dà jù。tiān dào shī zhāng,zì rán jiū jǔ。gāng wéi luó wǎng,shàng xià xiāng yìng。qióng qióng sōng sōng,dāng rù qí zhōng。gǔ jīn yǒu shì,tòng zāi kě shāng!" fó yǔ mí lè:" shì jiān rú shì,fú jiē āi zhī。yǐ wēi shén lì,cuī miè zhòng è,xī lìng jiù shàn。qì juān suǒ sī,fèng chí jīng jiè,shòu háng dào fǎ,wú suǒ wéi shī,zhōng de dù shì ní huán zhī dào。" fú yán:" rǔ jīn zhū tiānrén mín jí hòu shì rén,dé fó jīng yǔ,dāng shú sī zhī。néng yú qí zhōng duān xīn zhèng xíng,zhǔ shàng wéi shàn,lǜ huà qí xià,zhuǎn xiāng chì lìng,gè zì duān shǒu。zūn shèng jìng shàn,rén cí bó ài,fó yǔ jiào huì,wú gǎn kuī fù。dāng qiú dù shì bá duàn shēng sǐ zhòng è zhī běn,dāng lí sān tú wú liàng yōu bù kǔ tòng zhī dào。rǔ děng yú shì guǎng zhí dé běn,bù ēn shī huì,wù fàn dào jìn。rěn rǔ jīng jìn,yī xīn zhì huì。zhuǎn xiāng jiào huà,wèi dé lì shàn。zhèng xīn zhēng yì,zhāi jiè qīng jìng yī rì yī yè,shèng zài wú liàng shòu guó wéi shàn bǎi suì。suǒ yǐ zhě hé?bǐ fó guó tǔ,wú wéi zì rán,jiē jī zhòng shàn,wú máo fà zhī è。yú cǐ xiū shàn shí rì shí yè,shèng yú tā fāng zhū fó guó zhōng wéi shàn qiān suì。suǒ yǐ zhě hé?tā fāng fó guó,wéi shàn zhě duō,wèi è zhě shǎo,fú dé zì rán,wú zào è zhī dì。wéi cǐ jiān duō è,wú yǒu zì rán,qín kǔ qiú yù,zhuǎn xiāng qī dài。xīn láo xíng kùn,yǐn kǔ shí dú。rú shì è wù,wèi cháng níng xī。wú āi rǔ děng tiānrén zhī lèi,kǔ xīn huì yù,jiào lìng xiū shàn,suí yí kāi dǎo,shòu yǔ jīng fǎ,mò bù chéng yòng。zài yì suǒ yuàn,jiē lìng dé dào。fú suǒ yóu lǚ guó yì qiū jù,mí bù méng huà。tiān xià hé shùn,rì yuè qīng míng,fēng yǔ yǐ shí,zāi lì bù qǐ,guó fēng mín ān,bīng gē wú yòng,chóng dé xīng rén,wù xiū lǐ ràng。" fú yán:" wǒ āi mǐn rǔ děng zhū tiānrén mín,shèn yú fù mǔ niàn zi。jīn wǒ yú cǐ shì zuò fú,jiàng huà wǔ è,xiāo chú wǔ tòng,jué miè wǔ shāo,yǐ shàn gōng è,bá shēng sǐ zhī kǔ,lìng huò wǔ dé,shēng wú wéi zhī ān。wú qù shì hòu,jīng dào jiàn miè,rén mín chǎn wěi,fù wèi zhòng è,wǔ shāo wǔ tòng,hái rú qián fǎ。jiǔ hòu zhuǎn jù,bù kě xī shuō。wǒ dàn wèi rǔ lüè yán zhī ěr。" fó yǔ mí lè:" rǔ děng gè shàn sī zhī!zhuǎn xiāng jiào jiè,rú fó jīng fǎ,wú de fàn yě。" yú shì mí lè pú sà hé zhǎng bái yán:" fú suǒ shuō shén shàn,shì rén shí ěr。rú lái pǔ cí āi mǐn,xī lìng dù tuō。shòu fú zhòng huì,bù gǎn wéi shī。" fú gào ā nán:" rǔ qǐ gēng zhěng yī fú,hé zhǎng gōng jìng,lǐ wú liàng shòu fó。shí fāng guó tǔ zhū fú rú lái,cháng gòng chēng yáng zàn tàn bǐ fú wú zhe wú ài。" yú shì ā nán qǐ zhěng yī fú,zhèng shēn xī miàn,gōng jìng hé zhǎng,wǔ tǐ tóu dì,lǐ wú liàng shòu fó。bái yán:" shì zūn!yuàn jiàn bǐ fú ān lè guó tǔ,jí zhū pú sàshēng wén dà zhòng。" shuō shì yǔ yǐ,jí shí wú liàng shòu fó fàng dà guāng míng,pǔ zhào yī qiè zhū fú shì jiè,jīn gāng wéi shānxū mí shān wángdà xiǎo zhū shān,yī qiè suǒ yǒu,jiē tóng yī sè。pì rú jié shuǐ mí mǎn shì jiè,qí zhōng wàn wù shěn méi bù xiàn,huàng yàng hào hàn,wéi jiàn dà shuǐ。bǐ fó guāng míng yì fù rú shì。shēng wénpú sà yī qiè guāng míng,jiē xī yǐn bì。wéi jiàn fó guāng míng yào xiǎn hè。ěr shí,ā nán jí jiàn wú liàng shòu fó wēi dé wēi wēi,rú xū mí shān wáng,gāo chū yī qiè zhū shì jiè shang,xiāng hǎo guāng míng mí bù zhào yào,cǐ huì sì zhòng yī shí xī jiàn。bǐ jiàn cǐ tǔ yì fù rú shì。ěr shí,fú gào ā nán jí cí shì pú sà:" rǔ jiàn bǐ guó cóng dì yǐ shàng zhì jìng jū tiān,qí zhōng suǒ yǒu wēi miào yán jìng zì rán zhī wù,wèi xī jiàn bù?" ā nán duì yuē:" wéi rán!yǐ jiàn。"" rǔ níng fù wén wú liàng shòu fó dà yīn xuān bù yī qiè shì jiè huà zhòng shēng bù?" ā nán duì yuē:" wéi rán!yǐ wén。"" bǐ guó rén mín chéng bǎi qiān yóu xún qī bǎo gōng diàn,wú suǒ zhàng ài,biàn zhì shí fāng gōng yǎng zhū fú,rǔ fù jiàn bù?" duì yuē:" yǐ jiàn。"" bǐ guó rén mín yǒu tāi shēng zhě,rǔ fù jiàn bù?" duì yuē:" yǐ jiàn。qí tāi shēng zhě,suǒ chǔ gōng diàn,huò bǎi yóu xúnhuò wǔ bǎi yóu xún,gè yú qí zhōng shòu zhū kuài lè,rú dāo lì tiān shàng yì jiē zì rán。" ěr shí cí shì pú sà bái fó yán:" shì zūn!hé yīnhé yuán,bǐ guó rén mín tāi shēng huà shēng?" fú gào cí shì:" ruò yǒu zhòng shēng,yǐ yí huò xīn xiū zhū gōng dé,yuàn shēng bǐ guó,bù liǎo fú zhì,bù sī yì zhìbù kě chēng zhìdà chéng guǎng zhìwú děng wú lún zuì shàng shèng zhì,yú cǐ zhū zhì,yí huò bù xìn。rán yóu xìn zuì fú xiū xí shàn běn,yuàn shēng qí guó。cǐ zhū zhòng shēng,shēng bǐ gōng diàn,shòu wǔ bǎi suì,cháng bú jiàn fú,bù wén jīng fǎ,bú jiàn pú sàshēng wén shèng zhòng。shì gù yú bǐ guó tǔ,wèi zhī tāi shēng。ruò yǒu zhòng shēng míng xìn fó zhì,nǎi zhì shèng zhì,zuò zhū gōng dé,xìn xīn huí xiàng。cǐ zhū zhòng shēng,yú qī bǎo huá zhōng zì rán huà shēng,jiā fū ér zuò。xū yú zhī qǐng,shēn xiāng guāng míng,zhì huì gōng dé,rú zhū pú sà jù zú chéng jiù。fù cì,cí shì!tā fāng zhū dà pú sà,fā xīn yù jiàn wú liàng shòu fó,gōng jìng gōng yǎng jí zhū pú sà shēng wén shèng zhòng。bǐ pú sà děng,mìng zhōng dé shēng wú liàng shòu guó,yú qī bǎo huá zhōng,zì rán huà shēng。mí lè dāng zhī!bǐ huà shēng zhě,zhì huì shèng gù。qí tāi shēng jiē wú zhì huì。yú wǔ bǎi suì zhōng,cháng bú jiàn fú,bù wén jīng fǎ,bú jiàn pú sàzhū shēng wén zhòng,wú yóu gōng yǎng yú fú,bù zhī pú sà fǎ shì,bù dé xiū xí gōng dé。dāng zhī cǐ rén sù shì zhī shí,wú yǒu zhì huì,yí huò suǒ zhì。" fú gào mí lè:" pì rú zhuàn lún shèng wáng,yǒu qī bǎo láo yù,zhǒng zhǒng zhuāng yán,zhāng shè chuáng zhàng,xuán zhū zēng gài。ruò yǒu zhū xiǎo wáng zǐ dé zuì yú wáng,zhé nèi bǐ yù zhōng,xì yǐ jīn suǒ,gōng yǎng fàn shíyī fúchuáng rùhuá xiāngjì lè,rú zhuàn lún wáng wú suǒ fá shǎo。yú yì yún hé?cǐ zhū wáng zǐ níng lè bǐ chù bù?" duì yuē:" bù yě。dàn zhǒng zhǒng fāng biàn qiú zhū dà lì,yù zì miǎn chū。" fú gào mí lè:" cǐ zhū zhòng shēng yì fù rú shì。yǐ yí huò fú zhì gù,shēng bǐ qī bǎo gōng diàn,wú yǒu xíng fá nǎi zhì yī niàn è shì。dàn yú wǔ bǎi suì zhōng bú jiàn sān bǎo,bù dé gōng yǎng xiū zhū shàn běn。yǐ cǐ wéi kǔ,suī yǒu yú lè,yóu bù lè bǐ chù。ruò cǐ zhòng shēng shí qí běn zuì,shēn zì huǐ zé,qiú lí bǐ chù,jí dé rú yì,wǎng yì wú liàng shòu suǒ,gōng jìng gōng yǎng,yì dé biàn zhì wú liàng wú shù zhū yú fú suǒ,xiū zhū gōng dé。mí lè dāng zhī!qí yǒu pú sà shēng yí huò zhě,wèi shī dà lì,shì gù yīng dāng míng xìn zhū fú wú shàng zhì huì。" mí lè pú sà bái fó yán:" shì zūn!yú cǐ shì jiè,yǒu jǐ suǒ bù tuì pú sà shēng bǐ fó guó?" fú gào mí lè:" yú cǐ shì jiè liù shí qī yì bù tuì pú sà wǎng shēng bǐ guó。yī yī pú sà,yǐ céng gōng yǎng wú shù zhū fú,cì rú mí lè zhě yě。zhū xiǎo xíng pú sà jí xiū xí shǎo gōng dé zhě,bù kě chēng jì,jiē dāng wǎng shēng。" fú gào mí lè:" bù dàn wǒ shā zhū pú sà děng wǎng shēng bǐ guó,tā fāng fó tǔ yì fù rú shì。qí dì yī fú míng yuē yuǎn zhào,bǐ yǒu bǎi bā shí yì pú sà,jiē dāng wǎng shēng。qí dì èr fú míng yuē bǎo zàng,bǐ yǒu jiǔ shí yì pú sà,jiē dāng wǎng shēng。qí dì sān fú míng yuē wú liàng yīn,bǐ yǒu èr bǎi èr shí yì pú sà,jiē dāng wǎng shēng。qí dì sì fú míng yuē gān lù wèi,bǐ yǒu èr bǎi wǔ shí yì pú sà,jiē dāng wǎng shēng。qí dì wǔ fú míng yuē lóng shèng,bǐ yǒu shí sì yì pú sà,jiē dāng wǎng shēng。qí dì liù fú míng yuē shèng lì,bǐ yǒu wàn sì qiān pú sà,jiē dāng wǎng shēng。qí dì qī fó míng yuē shī zi,bǐ yǒu wǔ bǎi pú sà,jiē dāng wǎng shēng。qí dì bā fú míng yuē lí gòu guāng,bǐ yǒu bā shí yì pú sà,jiē dāng wǎng shēng。qí dì jiǔ fú míng yuē dé shǒu,bǐ yǒu liù shí yì pú sà,jiē dāng wǎng shēng。qí dì shí fú míng yuē miào dé shān,bǐ yǒu liù shí yì pú sà,jiē dāng wǎng shēng。qí dì shí yī fú míng yuē rén wáng,bǐ yǒu shí yì pú sà,jiē dāng wǎng shēng。qí dì shí èr fú míng yuē wú shàng huá,bǐ yǒu wú shù bù kě chēng jì zhū pú sà zhòng,jiē bù tuì zhuǎn,zhì huì yǒng měng,yǐ céng gōng yǎng wú liàng zhū fú,yú qī rì zhōng,jí néng shè qǔ bǎi qiān yì jié dà shì suǒ xiū jiān gù zhī fǎ。sī děng pú sà,jiē dāng wǎng shēng。qí dì shí sān fú míng yuē wú wèi,bǐ yǒu qī bǎi jiǔ shí yì dà pú sà zhòngzhū xiǎo pú sà jí bǐ qiū děng bù kě chēng jì,jiē dāng wǎng shēng。" fó yǔ mí lè:" bù dàn cǐ shí sì fó guó zhōng zhū pú sà děng dāng wǎng shēng yě,shí fāng shì jiè wú liàng fó guó,qí wǎng shēng zhě yì fù rú shì,shén duō wú shù。wǒ dàn shuō shí fāng zhū fú míng hào jí pú sàbǐ qiū shēng bǐ guó zhě,zhòu yè yī jié shàng wèi néng jǐn。wǒ jīn wèi rǔ lüè shuō zhī ěr。" fú gào mí lè:" qí yǒu de wén bǐ fú míng hào,huān xǐ yǒng yuè,nǎi zhì yī niàn,dāng zhī cǐ rén wéi dé dà lì。zé shì jù zú wú shàng gōng dé。shì gù mí lè!shè yǒu dà huǒ chōng mǎn sān qiān dà qiān shì jiè,yào dāng guò cǐ,wén shì jīng fǎ,huān xǐ xìn lè,shòu chí dú sòng,rú shuō xiū xíng。suǒ yǐ zhě hé?duō yǒu pú sà,yù wén cǐ jīng ér bù néng dé。ruò yǒu zhòng shēng wén cǐ jīng zhě,yú wú shàng dào zhōng bù tuì zhuǎn。shì gù yīng dāng zhuān xīn xìn shòu chí sòng shuō xíng。wú jīn wèi zhū zhòng shēng shuō cǐ jīng fǎ,lìng jiàn wú liàng shòu fó jí qí guó tǔ yī qiè suǒ yǒu。suǒ dāng wèi zhě jiē kě qiú zhī。wú de yǐ wǒ miè dù zhī hòu,fù shēng yí huò。dāng lái zhī shì,jīng dào miè jǐn,wǒ yǐ cí bēi āi mǐn,tè liú cǐ jīng,zhǐ zhù bǎi suì。qí yǒu zhòng shēng zhí sī jīng zhě,suí yì suǒ yuàn jiē kě de dù。" fó yǔ mí lè:" rú lái xìng shì,nán zhí nán jiàn zhū fó jīng dào,nán de nán wén。pú sà shèng fǎ,zhū bō luó mì,dé wén yì nán。yù shàn zhī shí,wén fǎ néng xíng,cǐ yì wéi nán。ruò wén sī jīng xìn lè shòu chí,nán zhōng zhī nán,wú guò cǐ nán。shì gù wǒ fǎ rú shì zuòrú shì shuōrú shì jiào,yīng dāng xìn shùn,rú fǎ xiū xíng。" ěr shí shì zūn shuō cǐ jīng fǎ,wú liàng zhòng shēng jiē fā wú shàng zhèng jué zhī xīn。wàn èr qiān nà yóu tā rén,dé qīng jìng fǎ yǎn。èr shí èr yì zhū tiānrén mín,dé ā nà hán guǒ。bā shí wàn bǐ qiū,lòu jìn yì jiě。sì shí yì pú sà,dé bù tuì zhuǎn。yǐ hóng shì gōng dé ér zì zhuāng yán。yú jiāng lái shì dàng chéng zhèng jué。ěr shí,sān qiān dà qiān shì jiè liù zhǒng zhèn dòng,dà guāng pǔ zhào shí fāng guó tǔ,bǎi qiān yīn yuè zì rán ér zuò,wú liàng miào huá fēn fēn ér jiàng。fó shuō jīng yǐ,mí lè pú sà jí shí fāng lái zhū pú sàzhòng zhǎng lǎo ā nánzhū dà shēng wényī qiè dà zhòng,mí bù huān xǐ。

佛告阿难:“彼国菩萨,皆当究竟一生补处,除其本愿为众生故,以弘誓功德而自庄严,普欲度脱一切众生。阿难!彼佛国中诸声闻众身光一寻,菩萨光明照百由旬。有二菩萨最尊第一,威神光明普照三千大千世界。”阿难白佛:“彼二菩萨,其号云何?”佛言:“一名观世音,二名大势至。此二菩萨,于是国土修菩萨行,命终转化生彼佛国。阿难!其有众生生彼国者,皆悉具足三十二相,智慧成满,深入诸法,究畅要妙,神通无碍,诸根明利。其钝根者,成就二忍;其利根者,得不可计无生法忍。又彼菩萨,乃至成佛,不受恶趣,神通自在,常识宿命,除生他方五浊恶世,示现同彼,如我国也。”佛语阿难:“彼国菩萨承佛威神,一食之顷,往诣十方无量世界,恭敬供养诸佛世尊,随心所念,华香妓乐,衣盖、幢幡无数无量供养之具,自然化生,应念即至。珍妙殊特,非世所有,辄以奉散诸佛及诸菩萨声闻之众,在虚空中化成华盖,光色昱烁,香气普熏。其华周圆四百里者,如是转倍,乃覆三千大千世界,随其前后,以次化没。其诸菩萨佥然欣悦,于虚空中共奏天乐,以微妙音歌叹佛德,听受经法,欢喜无量。供养佛已,未食之前,忽然轻举还其本国。”佛语阿难:“无量寿佛,为诸声闻、菩萨、天、人颁宣法时,都悉集会七宝讲堂,广宣道教,演畅妙法,莫不欢喜心解得道。即时四方自然风起,吹七宝树出五音声,无量妙华随风四散,自然供养如是不绝。一切诸天,皆赍天上百千华香、万种妓乐供养其佛及诸菩萨、声闻之众,普散华香,奏诸音乐,前后来往,更相开避。当斯之时,熙怡快乐,不可胜言。”佛语阿难:“生彼佛国诸菩萨等,所可讲说,常宣正法,随顺智慧,无违无失。于其国土所有万物,无我所心,无染著心,去来进止,情无所系,随意自在,无所适莫,无彼无我,无竞无讼,于诸众生,得大慈悲饶益之心,柔润调伏无忿恨心,离盖清净无厌怠心,等心、胜心、深心、定心,爱法乐法喜法之心,灭诸烦恼离恶趣心,究竟一切菩萨所行,具足成就无量功德,得深禅定诸通明慧,游志七觉,修心佛法,肉眼清彻,靡不分了,天眼通达,无量无限。法眼观察究竟诸道,慧眼见真能度彼岸,佛眼具足觉了法性,以无碍智为人演说,等观三界空无所有,志求佛法,具诸辩才,除灭众生烦恼之患。从如来生,解法如如,善知集灭音声方便,不欣世语,乐在正论。修诸善本,志崇佛道。知一切法皆悉寂灭,生身烦恼二余俱尽,闻甚深法心不疑惧,常能修行其大悲者,深远微妙,靡不覆载。究竟一乘,至于彼岸,决断疑网,慧由心出,于佛教法,该罗无外。智慧如大海,三昧如山王,慧光明净,超逾日月,清白之法,具足圆满。犹如雪山,照诸功德等一净故。犹如大地,净秽好恶无异心故。犹如净水,洗除尘劳诸垢染故。犹如火王,烧灭一切烦恼薪故。犹如大风,行诸世界无障碍故。犹如虚空,于一切有无所著故。犹如莲华,于诸世间无染污故。犹如大乘,运载群萌出生死故。犹如重云,震大法雷觉未觉故。犹如大雨,雨甘露法润众生故。如金刚山,众魔外道不能动故。如梵天王,于诸善法最上首故。如尼拘类树,普覆一切故。如优昙钵华,希有难遇故。如金翅鸟,威伏外道故。如众游禽,无所藏积故。犹如牛王,无能胜故。犹如象王,善调伏故。如师子王,无所畏故。旷若虚空,大慈等故。摧灭嫉心,不忌胜故。专乐求法,心无厌足,常欲广说,志无疲倦,击法鼓,建法幢,曜慧日,除痴闇,修六和敬,常行法施,志勇精进,心不退弱,为世灯明最胜福田,常为师导,等无憎爱。唯乐正道,无余欣戚,拔诸欲刺,以安群生。功慧殊胜,莫不尊敬。灭三垢障,游诸神通,因力、缘力、意力、愿力、方便之力、常力、善力、定力、慧力、多闻之力,施、戒、忍辱、精进、禅定、智慧之力,正念、止观诸通明力,如法调伏诸众生力。如是等力,一切具足身色相好,功德辩才,具足庄严,无与等者。恭敬供养无量诸佛,常为诸佛所共称叹。究竟菩萨诸波罗蜜,修空无相、无愿三昧、不生不灭诸三昧门,远离声闻、缘觉之地。阿难!彼诸菩萨成就如是无量功德,我但为汝略言之耳。若广说者,百千万劫不能穷尽。”佛告弥勒菩萨、诸天、人等:“无量寿国声闻、菩萨功德智慧,不可称说。又其国土微妙安乐,清净若此。何不力为善!念道之自然,著于无上下,洞达无边际。宜各勤精进,努力自求之,必得超绝去,往生安乐国。横截五恶道,恶道自然闭,升道无穷极,易往而无人。其国不逆违,自然之所牵,何不弃世事,勤行求道德!可得极长生,寿乐无有极。然世人薄俗,共诤不急之事。于此剧恶极苦之中,勤身营务,以自给济,无尊无卑,无贫无富,少长男女,共忧钱财,有无同然,忧思适等。屏营愁苦,累念积虑,为心走使,无有安时。有田忧田,有宅忧宅,牛马六畜,奴婢钱财,衣食什物,复共忧之。重思累息,忧念愁怖,横为非常水火盗贼,怨家债主,焚漂劫夺,消散磨灭,忧毒忪忪,无有解时。结愤心中,不离忧恼,心坚意固,适无纵舍。或坐摧碎,身亡命终,弃捐之去,莫谁随者。尊贵豪富,亦有斯患。忧惧万端,勤苦若此。结众寒热,与痛共居。贫穷下劣,困乏常无。无田亦忧欲有田,无宅亦忧欲有宅,无牛、马、六畜、奴婢、钱财、衣、食、什物,亦忧欲有之。适有一,复少一。有是少是,思有齐等。适欲具有,便复糜散。如是忧苦,当复求索。不能时得,思想无益。身心俱劳,坐起不安。忧念相随,勤苦若此。亦结众寒热,与痛共居。或时坐之终身天命,不肯为善行道进德。寿终身死当独远去,有所趣向,善恶之道,莫能知者。世间人民父子兄弟,夫妇家室,中外亲属,当相敬爱,无相憎嫉,有无相通,无得贪惜。言色常和,莫相违戾。或时心诤,有所恚怒。今世恨意,微相憎嫉;后世转剧,至成大怨。所以者何?世间之事,更相患害。虽不即时,应急想破。然含毒畜怒,结愤精神,自然克识,不得相离,皆当对生,更相报复。人在世间爱欲之中,独生独死,独去独来,当行至趣苦乐之地,身自当之,无有代者。善恶变化,殃福异处,宿豫严待,当独趣入。远到他所,莫能见者,善恶自然追行所生。窈窈冥冥,别离久长,道路不同,会见无期,甚难甚难。今得相值,何不弃众事!各遇强健时,努力勤修善,精进愿度世,可得极长生。如何不求道,安所须待、欲何乐乎!如是世人,不信作善得善,为道得道,不信人死更生,惠施得福。善恶之事,都不信之。谓之不然,终无有是。但坐此故,且自见之,更相瞻视,先后同然。转相承受父余教令,先人祖父,素不为善,不识道德,身愚神暗,心塞意闭,死生之趣,善恶之道,自不能见,无有语者。吉凶祸福,竞各作之,无一怪也。生死常道,转相嗣立,或父哭子,或子哭父,兄弟、夫妇更相哭泣,颠倒上下无常根本。皆当过去,不可常保。教语开导,信之者少。是以生死流转,无有休止。如此之人蒙冥抵突,不信经法,心无远虑,各欲快意,痴惑爱欲,不达于道德,迷没于瞋怒,贪狼于财色,坐之不得道,当更恶趣苦。生死无穷已,哀哉甚可伤!或时室家父子、兄弟、夫妇一死一生,更相哀愍。恩爱思慕,忧念结缚。心意痛著,迭相顾恋。穷日卒岁,无有解已。教语道德,心不开明,思想恩好,不离情欲,昏蒙闇塞,愚惑所覆。不能深思熟计,心自端正,专精行道,决断世事便旋至竟,年寿终尽不能得道,无可奈何。总猥愦扰,皆贪爱欲。惑道者众,悟之者少。世间匆匆,无可聊赖。尊卑上下,贫富贵贱,勤苦匆务,各怀杀毒,恶气窈冥,为妄兴事,违逆天地,不从人心。自然非恶,先随与之。恣听所为,待其罪极。其寿未终尽,便顿夺之。下入恶道,累世勤苦。展转其中数千亿劫,无有出期,痛不可言,甚可哀愍。”佛告弥勒菩萨诸天人等:“我今语汝世间之事,人用是故,坐不得道。当熟思计,远离众恶,择其善者勤而行之。爱欲荣华不可常保,皆当别离无可乐者。遇佛在世,当勤精进。其有至愿生安乐国者,可得智慧明达,功德殊胜。勿得随心所欲,亏负经戒,在人后也。傥有疑意不解经者,可具问佛,当为说之。”弥勒菩萨长跪白言:“佛威神尊重,所说快善,听佛经语,贯心思之。世人实尔,如佛所言。今佛慈愍,显示大道,耳目开明,长得度脱。闻佛所说,莫不欢喜。诸天、人民、蠕动之类,皆蒙慈恩解脱忧苦。佛语教戒,甚深甚善,智慧明见八方、上下、去来今事,莫不究畅。今我众等,所以蒙得度脱,皆佛前世求道之时谦苦所致。恩德普覆,福禄巍巍,光明彻照,达空无极。开入泥洹,教授典揽,威制消化,感动十方,无穷无极。佛为法王,尊超众圣,普为一切天人之师,随心所愿,皆令得道。今得值佛,复闻无量寿声,靡不欢喜,心得开明。”佛告弥勒:“汝言是也。若有慈敬于佛者,实为大善。天下久久,乃复有佛。今我于此世作佛,演说经法,宣布道教,断诸疑网,拔爱欲之本,杜众恶之源,游步三界,无所挂碍。典揽智慧,众道之要,执持纲维,昭然分明。开示五趣,度未度者,决正生死泥洹之道。弥勒当知!汝从无数劫来修菩萨行,欲度众生,其已久远。从汝得道至于泥洹,不可称数。汝及十方诸天、人民一切四众,永劫已来,展转五道,忧畏勤苦,不可具言,乃至今世,生死不绝。与佛相值,听受经法,又复得闻无量寿佛。快哉!甚善。吾助尔喜,汝今亦可自厌生、死、老、病、痛苦,恶露不净,无可乐者。宜自决断端身正行,益作诸善,修己洁净,洗除心垢。言行忠信,表里相应。人能自度,转相拯济。精明求愿,积累善本。虽一世勤苦,须臾之间,后生无量寿国,快乐无极。长与道德合明,永拔生死根本,无复贪、恚、愚痴、苦恼之患,欲寿一劫、百劫、千亿万劫,自在随意,皆可得之。无为自然,次于泥洹之道。汝等宜各精进,求心所愿,无得疑惑中悔,自为过咎,生彼边地七宝宫殿,五百岁中受诸厄也。”弥勒白言:“受佛重诲,专精修学,如教奉行,不敢有疑。”佛告弥勒:“汝等能于此世端心正意,不作众恶,甚为至德,十方世界最无伦匹。所以者何?诸佛国土,天人之类,自然作善,不大为恶,易可开化。今我于此世间作佛,处于五恶、五痛、五烧之中,为最剧苦,教化群生,令舍五恶,令去五痛,令离五烧。降化其意,令持五善,获其福德,度世长寿泥洹之道。”佛言:“何等五恶?何等五痛?何等五烧?何等消化五恶、令持五善、获其福德度世长寿泥洹之道?其一恶者:诸天、人民、蠕动之类,欲为众恶,莫不皆然。强者伏弱,转相克贼,残害杀戮,迭相吞噬。不知修善,恶逆无道,后受殃罚,自然趣向,神明记识,犯者不赦。故有贫穷、下贱、乞丐、孤独、聋、盲、瘖哑、愚痴弊恶,至有狂不逮之属。又有尊贵、豪富、高才、明达,皆由宿世慈孝,修善积德所致。世有常道,王法牢狱,不肯畏慎,为恶入罪,受其殃罚求望解脱,难得勉出。世间有此目前现事,寿终后世,尤深尤剧,入其幽冥,转生受身。譬如王法,痛苦极刑。故有自然三涂,无量苦恼,转贸其身,改形易道。所受寿命,或长或短,魂神精识,自然趣之。当独值向,相从共生。更相报复,无有止已。殃恶未尽,不得相离。展转其中,无有出期。难得解脱,痛不可言。天地之间,自然有是。虽不即时卒暴应至,善恶之道会当归之。是为一大恶、一痛、一烧,勤苦如是。譬如大火焚烧人身,人能于中一心制意,端身正行、独作诸善、不为众恶者,身独度脱,获其福德,度世上天泥洹之道,是为一大善也。”佛言:“其二恶者:世间人民,父子、兄弟、室家夫妇,都无义理,不顺法度,奢淫骄纵,各欲快意,任心自恣。更相欺惑,心口各异,言念无实。佞谄不忠,巧言谀媚,嫉贤谤善,陷入怨枉。主上不明,任用臣下,臣下自在,机伪多端,践度能行,知其形势。在位不正,为其所欺。妄损忠良,不当天心。臣欺其君,子欺其父。兄弟夫妇,中外知识,更相欺诳。各怀贪欲、嗔恚、愚痴,欲自厚己,欲贪多有,尊卑上下,心俱同然。破家亡身,不顾前后。亲属内外,坐之灭族。或时室家知识,乡党市里,愚民野人,转共从事。更相利害,忿成怨结。富有慳惜,不肯施与。爱保贪重,心劳身苦。如是至竟,无所恃怙。独来独去,无一随者。善恶祸福,追命所生。或在乐处,或入苦毒,然后乃悔,当复何及!世间人民,心愚少智,见善憎谤,不思慕及,但欲为恶,妄作非法。常怀盗心,悕望他利,消散磨尽,而复求索。邪心不正,惧人有色,不豫思计,事至乃悔。今世现有王法牢狱,随罪趣向,受其殃罚,因其前世不信道德,不修善本。今复为恶,天神克识,别其名籍。寿终神逝,下入恶道,故有自然三涂无量苦恼,展转其中,世世累劫无有出期,难得解脱,痛不可言。是为二大恶、二痛、二烧,勤苦如是。譬如大火焚烧人身,人能于中一心制意,端身正行,独作诸善、不为众恶者,身独度脱,获其福德,度世上天泥洹之道。是为二大善也。”佛言:“其三恶者:世间人民,相因寄生,共居天地之间,处年寿命,无能几何。上有贤明长者尊贵豪富,下有贫穷斯贱〈巾畫〉劣愚夫,中有不善之人常怀邪恶,但念淫泆,烦满胸中,爱欲交乱,坐起不安。贪意守惜,但欲唐得。眄睐细色,邪态外逸。自妻厌憎,私妄出入。费损家财,事为非法。交结聚会,兴师相伐。攻劫杀戮,强夺无道。恶心在外,不自修业。盗窃趣得,欲击成事。恐势迫胁,归给妻子。恣心快意,极身作乐。或于亲属,不避尊卑,家室中外,患而苦之。亦复不畏王法禁令。如是之恶,著于人鬼,日月照见,神明记识。故有自然三涂无量苦恼,展转其中,世世累劫,无有出期,难得解脱,痛不可言。是为三大恶、三痛、三烧,勤苦如是。譬如大火焚烧人身,人能于中一心制意,端身正行,独作诸善、不为众恶者,身独度脱,获其福德,度世上天泥洹之道。是为三大善也。”佛言:“其四恶者:世间人民,不念修善,转相教令共为众恶,两舌恶口,妄言绮语,谗贼斗乱,憎嫉善人,败坏贤明,于傍快喜。不孝二亲,轻慢师长,朋友无信,难得诚实。尊贵自大,谓己有道,横行威势,侵易于人。不能自知为恶无耻,自以强健,欲人敬难。不畏天地神明日月,不肯作善,难可降化,自用偃蹇,谓可常尔,无所忧惧,常怀骄慢。如是众恶,天神记识。赖其前世颇作福德,小善扶接,营护助之。今世为恶,福德尽灭,诸善鬼神,各去离之。身独空立,无所复依。寿命终尽,诸恶所归。自然迫促,共趣夺之。又其名籍,记在神明。殃咎牵引,当往趣向。罪报自然,无从舍离。但得前行,入于火镬,身心摧碎,精神痛苦。当斯之时,悔复何及!天道冏然,不得蹉跌,故有自然三涂无量苦恼。展转其中,世世累劫,无有出期,难得解脱,痛不可言。是为四大恶、四痛、四烧,勤苦如是。譬如大火焚烧人身,人能于中一心制意,端身正行,独作诸善,不为众恶,身独度脱,获其福德,度世上天泥洹之道。是为四大善也。”佛言:“其五恶者:世间人民,徙倚懈惰,不肯作善治身修业,家室眷属饥寒困苦。父母教诲,瞋目怒应,言令不和,违戾反逆。譬如怨家,不如无子。取与无节,众共患厌。负恩违义,无有报偿之心。贫穷困乏,不能复得。辜较纵夺,放恣游散。串数唐得,用自赈给。耽酒嗜美,饮食无度。肆心荡逸,鲁扈抵突。不识人情,强欲抑制。见人有善,妒嫉恶之。无义无礼,无所顾难。自用识当,不可谏晓。六亲眷属,所资有无,不能忧念。不惟父母之恩,不存师友之义。心常念恶,口常言恶,身常行恶,曾无一善。不信先圣诸佛经法,不信行道可得度世,不信死后神明更生,不信作善得善、为恶得恶,欲杀真人,斗乱众僧。欲害父、母、兄、弟、眷属。六亲憎恶,愿令其死。如是世人,心意俱然,愚痴蒙昧,而自以智慧。不知生所从来,死所趣向。不仁不顺,恶逆天地,而于其中悕望侥幸。欲求长生,会当归死。慈心教诲,令其念善,开示生死善恶之趣,自然有是,而不肯信之。苦心与语,无益其人,心中闭塞,意不开解。大命将终,悔惧交至。不豫修善,临穷方悔。悔之于后,将何及乎!天地之间,五道分明。恢廓窈冥,浩浩茫茫,善恶报应,祸福相承,身自当之,无谁代者。数之自然,应期所行。殃咎追命,无得从舍。善人行善,从乐入乐,从明入明。恶人行恶,从苦入苦,从冥入冥。谁能知者?独佛知耳。教语开示,信用者少。生死不休,恶道不绝。如是世人,难可具尽。故有自然三涂无量苦恼,展转其中,世世累劫无有出期,难得解脱,痛不可言。是为五大恶、五痛、五烧,勤苦如是。譬如大火焚烧人身,人能于中一心制意,端身正念,言行相副,所作至诚,所语如语,心口不转。独作诸善,不为众恶,身独度脱,获其福德,度世上天泥洹之道。是为五大善也。”佛告弥勒:“吾语汝等,是世五恶勤苦若此。五痛、五烧,展转相生,但作众恶,不修善本,皆悉自然入诸恶趣。或其今世先被殃病,求死不得,求生不得,罪恶所招,示众见之。身死随行入三恶道,苦毒无量,自相燋然。至其久后,共作怨结。从小微起,遂成大恶,皆由贪著财色,不能施惠。痴欲所迫,随心思想,烦恼结缚,无有解已。厚己诤利,无所省录。富贵荣华,当时快意。不能忍辱,不务修善,威势无几,随以磨灭。身坐劳苦,久后大剧。天道施张,自然纠举。纲维罗网,上下相应。茕茕忪忪,当入其中。古今有是,痛哉可伤!”佛语弥勒:“世间如是,佛皆哀之。以威神力,摧灭众恶,悉令就善。弃捐所思,奉持经戒,受行道法,无所违失,终得度世泥洹之道。”佛言:“汝今诸天、人民及后世人,得佛经语,当熟思之。能于其中端心正行,主上为善,率化其下,转相敕令,各自端守。尊圣敬善,仁慈博爱,佛语教诲,无敢亏负。当求度世拔断生死众恶之本,当离三涂无量忧怖苦痛之道。汝等于是广植德本,布恩施惠,勿犯道禁。忍辱精进,一心智慧。转相教化,为德立善。正心正意,斋戒清净一日一夜,胜在无量寿国为善百岁。所以者何?彼佛国土,无为自然,皆积众善,无毛发之恶。于此修善十日十夜,胜于他方诸佛国中为善千岁。所以者何?他方佛国,为善者多,为恶者少,福德自然,无造恶之地。唯此间多恶,无有自然,勤苦求欲,转相欺殆。心劳形困,饮苦食毒。如是恶务,未尝宁息。吾哀汝等天、人之类,苦心诲喻,教令修善,随宜开导,授与经法,莫不承用。在意所愿,皆令得道。佛所游履国邑丘聚,靡不蒙化。天下和顺,日月清明,风雨以时,灾厉不起,国丰民安,兵戈无用,崇德兴仁,务修礼让。”佛言:“我哀愍汝等诸天、人民,甚于父母念子。今我于此世作佛,降化五恶,消除五痛,绝灭五烧,以善攻恶,拔生死之苦,令获五德,升无为之安。吾去世后,经道渐灭,人民谄伪,复为众恶,五烧五痛,还如前法。久后转剧,不可悉说。我但为汝略言之耳。”佛语弥勒:“汝等各善思之!转相教诫,如佛经法,无得犯也。”于是弥勒菩萨合掌白言:“佛所说甚善,世人实尔。如来普慈哀愍,悉令度脱。受佛重诲,不敢违失。”佛告阿难:“汝起更整衣服,合掌恭敬,礼无量寿佛。十方国土诸佛如来,常共称扬赞叹彼佛无著无碍。”于是阿难起整衣服,正身西面,恭敬合掌,五体投地,礼无量寿佛。白言:“世尊!愿见彼佛安乐国土,及诸菩萨、声闻大众。”说是语已,即时无量寿佛放大光明,普照一切诸佛世界,金刚围山、须弥山王、大小诸山,一切所有,皆同一色。譬如劫水弥满世界,其中万物沈没不现,滉瀁浩汗,唯见大水。彼佛光明亦复如是。声闻、菩萨一切光明,皆悉隐蔽。唯见佛光明耀显赫。尔时,阿难即见无量寿佛威德巍巍,如须弥山王,高出一切诸世界上,相好光明靡不照耀,此会四众一时悉见。彼见此土亦复如是。尔时,佛告阿难及慈氏菩萨:“汝见彼国从地已上至净居天,其中所有微妙严净自然之物,为悉见不?”阿难对曰:“唯然!已见。”“汝宁复闻无量寿佛大音宣布一切世界化众生不?”阿难对曰:“唯然!已闻。”“彼国人民乘百千由旬七宝宫殿,无所障碍,遍至十方供养诸佛,汝复见不?”对曰:“已见。”“彼国人民有胎生者,汝复见不?”对曰:“已见。其胎生者,所处宫殿,或百由旬、或五百由旬,各于其中受诸快乐,如忉利天上亦皆自然。”尔时慈氏菩萨白佛言:“世尊!何因、何缘,彼国人民胎生化生?”佛告慈氏:“若有众生,以疑惑心修诸功德,愿生彼国,不了佛智,不思议智、不可称智、大乘广智、无等无伦最上胜智,于此诸智,疑惑不信。然犹信罪福修习善本,愿生其国。此诸众生,生彼宫殿,寿五百岁,常不见佛,不闻经法,不见菩萨、声闻圣众。是故于彼国土,谓之胎生。若有众生明信佛智,乃至胜智,作诸功德,信心回向。此诸众生,于七宝华中自然化生,跏趺而坐。须臾之顷,身相光明,智慧功德,如诸菩萨具足成就。复次,慈氏!他方诸大菩萨,发心欲见无量寿佛,恭敬供养及诸菩萨声闻圣众。彼菩萨等,命终得生无量寿国,于七宝华中,自然化生。弥勒当知!彼化生者,智慧胜故。其胎生皆无智慧。于五百岁中,常不见佛,不闻经法,不见菩萨、诸声闻众,无由供养于佛,不知菩萨法式,不得修习功德。当知此人宿世之时,无有智慧,疑惑所致。”佛告弥勒:“譬如转轮圣王,有七宝牢狱,种种庄严,张设床帐,悬诸缯盖。若有诸小王子得罪于王,辄内彼狱中,系以金锁,供养饭食、衣服、床蓐、华香、妓乐,如转轮王无所乏少。于意云何?此诸王子宁乐彼处不?”对曰:“不也。但种种方便求诸大力,欲自勉出。”佛告弥勒:“此诸众生亦复如是。以疑惑佛智故,生彼七宝宫殿,无有刑罚乃至一念恶事。但于五百岁中不见三宝,不得供养修诸善本。以此为苦,虽有余乐,犹不乐彼处。若此众生识其本罪,深自悔责,求离彼处,即得如意,往诣无量寿所,恭敬供养,亦得遍至无量无数诸余佛所,修诸功德。弥勒当知!其有菩萨生疑惑者,为失大利,是故应当明信诸佛无上智慧。”弥勒菩萨白佛言:“世尊!于此世界,有几所不退菩萨生彼佛国?”佛告弥勒:“于此世界六十七亿不退菩萨往生彼国。一一菩萨,已曾供养无数诸佛,次如弥勒者也。诸小行菩萨及修习少功德者,不可称计,皆当往生。”佛告弥勒:“不但我刹诸菩萨等往生彼国,他方佛土亦复如是。其第一佛名曰远照,彼有百八十亿菩萨,皆当往生。其第二佛名曰宝藏,彼有九十亿菩萨,皆当往生。其第三佛名曰无量音,彼有二百二十亿菩萨,皆当往生。其第四佛名曰甘露味,彼有二百五十亿菩萨,皆当往生。其第五佛名曰龙胜,彼有十四亿菩萨,皆当往生。其第六佛名曰胜力,彼有万四千菩萨,皆当往生。其第七佛名曰师子,彼有五百菩萨,皆当往生。其第八佛名曰离垢光,彼有八十亿菩萨,皆当往生。其第九佛名曰德首,彼有六十亿菩萨,皆当往生。其第十佛名曰妙德山,彼有六十亿菩萨,皆当往生。其第十一佛名曰人王,彼有十亿菩萨,皆当往生。其第十二佛名曰无上华,彼有无数不可称计诸菩萨众,皆不退转,智慧勇猛,已曾供养无量诸佛,于七日中,即能摄取百千亿劫大士所修坚固之法。斯等菩萨,皆当往生。其第十三佛名曰无畏,彼有七百九十亿大菩萨众、诸小菩萨及比丘等不可称计,皆当往生。”佛语弥勒:“不但此十四佛国中诸菩萨等当往生也,十方世界无量佛国,其往生者亦复如是,甚多无数。我但说十方诸佛名号及菩萨、比丘生彼国者,昼夜一劫尚未能尽。我今为汝略说之耳。”佛告弥勒:“其有得闻彼佛名号,欢喜踊跃,乃至一念,当知此人为得大利。则是具足无上功德。是故弥勒!设有大火充满三千大千世界,要当过此,闻是经法,欢喜信乐,受持读诵,如说修行。所以者何?多有菩萨,欲闻此经而不能得。若有众生闻此经者,于无上道终不退转。是故应当专心信受持诵说行。吾今为诸众生说此经法,令见无量寿佛及其国土一切所有。所当为者皆可求之。无得以我灭度之后,复生疑惑。当来之世,经道灭尽,我以慈悲哀愍,特留此经,止住百岁。其有众生值斯经者,随意所愿皆可得度。”佛语弥勒:“如来兴世,难值难见;诸佛经道,难得难闻。菩萨胜法,诸波罗蜜,得闻亦难。遇善知识,闻法能行,此亦为难。若闻斯经信乐受持,难中之难,无过此难。是故我法如是作、如是说、如是教,应当信顺,如法修行。”尔时世尊说此经法,无量众生皆发无上正觉之心。万二千那由他人,得清净法眼。二十二亿诸天、人民,得阿那含果。八十万比丘,漏尽意解。四十亿菩萨,得不退转。以弘誓功德而自庄严。于将来世当成正觉。尔时,三千大千世界六种震动,大光普照十方国土,百千音乐自然而作,无量妙华芬芬而降。佛说经已,弥勒菩萨及十方来诸菩萨、众长老阿难、诸大声闻、一切大众,靡不欢喜。

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书

相关文章

版权所有:大悲咒全文网